Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De openbare operaties zijn voornamelijk bedoeld om gegevens over declaraties op te halen en aan te passen.  Ze zijn openbaar wat betekent dat ze ook kunnen worden gebruikt indien de dataservices (nog) niet door Easyflex zijn ingeschakeld. Hiervoor is wel een licentie key nodig, en dient ip-filtering te zijn ingesteld. 

Status

Alle declaraties zijn opgedeeld in 2 verschillende groepen: openstaande declaraties en ingediende declaraties.
Een declaratie is openstaand als deze nog niet geaccordeerd is. Zolang een declaratie nog niet geaccordeerd is mag deze nog gewijzigd worden. Een declaratie die geaccordeerd is mag niet meer gewijzigd worden.
Als een declaratie is geaccordeerd valt deze onder de ingediende declaraties. Ingediende declaraties mogen niet gewijzigd worden, deze blijven beschikbaar tot 1 maand nadat deze verwerkt zijn.

Eenheid

De eenheid van een vergoeding bepaalt hoe deze vergoeding geïnterpreteerd dient te worden. Een vergoeding heeft een aantal en een bedrag (totaal = aantal * bedrag). Voor een vergoeding mag altijd maar een van deze twee waarden gevuld worden, de eenheid bepaalt welke van deze dat dit is.

We kennen de volgende eenheden voor vergoedingen:

 • Uur: Opgave van vergoedingen per "uur" is altijd in minuten. Indien leeg gelaten wordt het aantal automatisch berekend a.d.h.v. het aantal gewerkte uren.
 • Dag: Opgave van vergoedingen per "dag" is een float met 2 decimalen, halve dagen invoeren is dus mogelijk. Indien leeg gelaten wordt het aantal automatisch berekend a.d.h.v. het aantal dagen (ma t/m vr).
 • Gewerkte-dag: Opgave van vergoedingen per "gewerkte-dag" is een float met 2 decimalen, halve dagen invoeren is dus mogelijk. Indien leeg gelaten wordt het aantal automatisch berekend a.d.h.v. het aantal gewerkte dagen.
 • Stuk: Opgave van vergoedingen per "stuk" is een float met 2 decimalen.
 • Km: Opgave van vergoedingen per "km" is een geheel getal, halve kilometers zijn dus niet toegestaan.
 • Bedrag: Opgave van vergoedingen van het eenheid "bedrag" is een float met 2 decimalen. In plaats van dat het aantal gevuld moet worden, moet hier het bedrag/tarief gevuld worden.
 • Relatie uur: Opgave van vergoedingen per ‘relatie uur’ is altijd in minuten. Indien leeg gelaten wordt het aantal automatisch berekend a.d.h.v. het aantal gewerkte uren voor de relatie.

Soort looncomponent

Alle looncomponenten in Easyflex zijn gecategoriseerd in verschillende soorten, hier volgt een overzicht van alle soorten die voor kunnen komen.

Uren:

 • normale uren
 • overwerkuren
 • onregelmatige uren
 • verlaagde uurlonen
 • verhoogde uurlonen
 • leegloop
 • arbeidsongeschiktheid

Vergoedingen / inhoudingen:

 • vergoedingen belast
 • reiskostenvergoedingen belast/onbelast
 • vergoedingen belast/onbelast
 • vergoedingen in natura
 • vergoedingen onbelast
 • inhoudingen
 • reiskostenvergoeding onbelast

Reserveringen:

 • kort verzuim
 • feestdagen
 • vakantiedagen
 • vakantiegeld
 • arbeidsduurverkorting
 • p.o.b.
 • tijd voor tijd
 • overige reserveringen

Declaratie status

De declaratie status is de status die de declaratie in Easyflex heeft. Hieronder staat een versimpelde weergave van het verloop van deze status.

Deze status is niet handmatig te wijzigen maar wijzigt bijvoorbeeld als een declaratie geaccordeerd wordt door de flexwerker / inlener. In Easyflex is deze status wel te wijzigen.

 • Ontbreekt: De opgave ontbreekt, de declaratie is leeg
 • Onvolledig: Accordering is onvolledig, flexwerker heeft bijvoorbeeld al geaccordeerd maar de relatie nog niet.
 • Gereed: Gereed voor eindaccordering door een medewerker. Flexwerker en relatie hebben de declaratie beiden geaccordeerd, een medewerker in Easyflex moet dit nog accorderen.
  Deze status kan overgeslagen worden als er voor is gekozen dat er automatisch geaccordeerd moet worden.
 • Wachten: In Easyflex heb je de mogelijkheid om een declaratie op wachten (on-hold) te zetten, er kan dan niets met deze declaratie gedaan worden. Deze staat los in dit schema omdat een declaratie op ieder moment (met uitzondering van bewerking en afgewikkeld) op wachten gezet kan worden.
 • Geaccordeerd: De declaratie is geaccordeerd voor verwerking, kan opgepakt worden door het verloning / facturatie proces.
 • Bewerking: De declaratie is op dit moment in bewerking (door een medewerker of het verloning / facturatie proces)
 • Afgewikkeld: De declaratie is volledig afgewikkeld, verloond en gefactureerd.

Processtatus

De processtatus is een status die aangeeft in welke stap van het invoerproces de declaratie zich bevind gezien vanuit de flexwerker of de relatie. De flexwerker en relatie kennen beiden hun eigen processtatus. Door middel van uren invullen of het wijzigen van de processtatus kan de algemene status van de declaratie wijzigen.

 • Nieuw: De declaratie is nieuw voor de flexwerker / relatie. Er zijn nog geen uren door hem ingevoerd en is nog niet geaccordeerd. De processtatus kan niet handmatig terug op nieuw gezet worden.
 • Bezig: Bezig geeft aan dat de flexwerker / relatie reeds uren heeft ingevuld, of iets aan de declaratie heeft gewijzigd. De processtatus wordt automatisch op bezig gezet als er uren worden toegevoegd. De processtatus kan ook terug op bezig gezet worden als deze eerder al op gereed is gezet.
 • Gereed: Gereed geeft aan dat de flexwerker / relatie klaar is met uren invoeren. Deze kan voor de relatie gebruikt worden om aan te geven dat deze geaccordeerd mogen worden. Een relatie kan meerdere gebruikers aanmaken en hierbij het invullen en accorderen opsplitsen. Een gebruiker kan dan bijvoorbeeld alleen uren invullen en gereed melden, een andere gebruiker mag deze dan accorderen.
 • Akkoord: Akkoord geeft aan dat de flexwerker / relatie de urendeclaratie geaccordeerd / verzonden heeft. Hij kan op dat moment niets meer wijzigen aan de urendeclaratie.

Foutmeldingen

De volgende exceptions kunnen voorkomen:

 • Kostprijzen error for <jaar>
  Deze foutmelding kan voorkomen als er uren worden ingevoerd voor een nieuw looncomponent waarvoor er in Easyflex nog geen kostprijzen zijn berekend. Het is niet mogelijk deze situatie vooraf te detecteren, dit is een fout in de bedrijfsinstellingen van Easyflex en komt in principe niet voor. Als deze fout zich voordoet moet de controlelijst bedrijfsinstellingen in Easyflex geraadpleegd worden.
 • VELDNAAM: looncomponent with idnr LCNR (PERCFW% / PERCRL%) is unavailable
  VELDNAAM: looncomponent with idnr LCNR (EENHEID) is unavailable
  VELDNAAM: looncomponent with idnr LCNR is unavailable
  Deze foutmelding komt voor als er wordt geprobeerd uren / vergoeding te wijzigen voor een looncomponent welke niet beschikbaar is voor de relatie / flexwerker. Komt voor als je uren probeert te wijzigen voor een looncomponent die niet voorkomt in rf_declaratie_looncomponent
 • VELDNAAM: looncomponent with idnr LCNR (PERCFW% / PERCRL%) is read_only
  VELDNAAM: looncomponent with idnr LCNR (EENHEID) is read_only
  VELDNAAM: looncomponent with idnr LCNR is read_only
  Deze foutmelding komt voor als er wordt geprobeerd uren / vergoeding te wijzigen voor een looncomponent welke niet gewijzigd mag worden door de relatie / flexwerker. Komt voor als je uren probeert te wijzigen voor een looncomponent die voorkomt in rf_declaratie_looncomponent maar waarvoor het veld wijzig op 0 staat.
 • rf_decl_uur_idnr IDNR does not exist
  rf_decl_geld_idnr IDNR does not exist
  rf_decl_opn_idnr IDNR does not exist
  Deze fout komt voor als je een regel probeert te wijzigen aan de hand van het regel idnr, maar deze regel bestaat niet.
 • Invalid type opname for "LCTYPE"
  Deze foutmelding komt voor als je voor een extra opname het verkeerde veld hebt gevuld. Als je bijvoorbeeld voor een reservering in geld (bv vakantiegeld) een aantal uren invult.
 • VELDNAAM not available for update
  Deze foutmelding komt voor als je voor een bepaalde urenregel een veld gevuld hebt die niet gewijzigd mag worden. Bijvoorbeeld rf_decl_uur_uurloon. Velden die niet gewijzigd mogen worden moet je leeg laten bij een update!
 • VELDNAAM not available for FW
  VELDNAAM not available for RL
  Deze foutmelding komt voor als een veld wordt gewijzigd welke niet beschikbaar is. Komt voor als bijvoorbeeld aantal_fw gevuld wordt door een ingelogde relatie.
 • Declaratie DECLNR is not available
  Declaratie DECLNR is not available for update
  Declaratie currently in use, not available for update
  Deze fout komt voor als een declaratienummer wordt gebruikt die niet beschikbaar is / gewijzigd mag worden.4.1 ds_rf_declaraties

Operatie voor het opvragen van de declaraties van relatie(s) of flexwerker(s). Met behulp van de parameters kan gefilterd worden op bijvoorbeeld de periode of de kostenplaats waarvoor de declaraties opgevraagd moeten worden.

Standaard worden de declaraties alleen getoond als de flexwerker of de relatie de declaratie mag accorderen. Indien de parameter rf_decl_plaatsingnummer meegegeven worden, worden alle declaraties getoond ongeacht de instelling voor accordering.

Declaraties die afgewikkeld zijn, worden standaard alleen voor 1 maand terug getoond. Indien een periode wordt meegegeven met rf_decl_startdatum en rf_decl_einddatum kunnen ook afgewikkelde declaraties van daarvoor opgevraagd worden.

Parameters

Attribuut

Type

Verplicht

Omschrijving


 rf_decl_fwregnr

Een van deze drie parameters dient aanwezig te zijn.

xsd:int

C

Registratienummer van de flexwerker.


 rf_decl_rlregnr

Een van deze drie parameters dient aanwezig te zijn.

xsd:int

C

Registratienummer van de relatie.

rf_decl_idnrs

rf_decl_idnr[]

O

Filter op een set van declaratienummers.

 rf_decl_plaatsingnummer

Een van deze drie parameters dient aanwezig te zijn.

xsd:intCRegistratienummer van de plaatsing

rf_decl_status

xsd:int

O
 Status van de declaratie.

0 = Openstaande declaraties.

1 = Ingediende declaraties.

2 = Alle declaraties.

rf_decl_kostenplaats

xsd:int

O


 Filter op kostenplaats.

0 = Zonder kostenplaats

rf_decl_startdatum

xsd:string

O

Filter op een handmatige periode, alle declaraties die overlap hebben met deze periode worden opgevraagd.

rf_decl_einddatum

xsd:string

O

rf_decl_jaar

xsd:int

O


rf_decl_periodesoort

xsd:string

O

Filter op de periode van de declaratie:

Periodesoort:

 • week
 • 4-weken
 • maand

Let op: periodesoort en periodenr moeten beide worden opgegeven. periodenr is namelijk een verbijzondering van periodesoort. Zonder soort periode zegt het periodenummer niets!

rf_decl_periodenr

xsd:int

O

rf_decl_datumtijdgewijzigd

xsd:dateTime

O

Declaraties selecteren die zijn toegevoegd of gewijzigd vanaf gespecificeerde datum-tijd (YYYY-MM-DDTuu:mi:ss).

rf_decl_volgorde

xsd:string

O
 Sorteer volgorde van de declaraties.

oplopend = Oudste declaraties eerst
aflopend = Nieuwste declaraties eerst


Standaard volgorde is oplopend.

rf_decl_vanafxsd:intOStartpunt van te selecteren declaraties (default = 1).
rf_decl_totenmetxsd:intOEindpunt van te selecteren declaraties (max = 5000 per keer).
rf_decl_inclusief_vervallenxsd:booleanOStandaard worden de vervallen declaraties niet opgehaald omdat dit een groot resultaat kan retourneren.
Indien dit attribuut 'true' is worden de vervallen declaraties ook opgehaald.

Fields

Attribuut

Type

Omschrijving

rf_decl_idnr

xsd:int

Het declaratienummer.

rf_decl_jaar

xsd:int

Het jaar van de declaratie.

rf_decl_periodesoort

xsd:string

 De periodesoort van de declaratie.

week
4-weken
maand

rf_decl_periodenr

xsd:int

Het periodenummer.

rf_decl_startdatum

xsd:string

De startdatum van de declaratie.

rf_decl_einddatum

xsd:string

De einddatum van de declaratie.

rf_decl_status

xsd:string

 De status van de declaratie binnen Easyflex.

ontbreekt
onvolledig
gereed
wachten
geaccordeerd
bewerking
afgewikkeld

rf_decl_status_fw

xsd:string

 De processtatus van de declaratie voor de flexwerker.

nieuw
bezig
gereed
akkoord
verwerkt

rf_decl_status_rl

xsd:string

 De processtatus van de declaratie voor de relatie.

nieuw
bezig
gereed
akkoord
verwerkt

rf_decl_gereed_fw

xsd:int

 Status van de gereedmelding door de flexwerker.

-1 = Flexwerker hoeft niet te accorderen
0 = Flexwerker moet nog accorderen
1 = Flexwerker heeft geaccordeerd

rf_decl_gereed_rl

xsd:int

 Status van de gereedmelding door de relatie.

-1 = Flexwerker hoeft niet te accorderen
0 = Flexwerker moet nog accorderen
1 = Flexwerker heeft geaccordeerd

rf_decl_opmerking_fw

xsd:string

De opmerking van de flexwerker.

rf_decl_opmerking_rl

xsd:string

De opmerking van de relatie.

rf_decl_eindewerk_fw

xsd:int

 Eindewerk melding door de flexwerker.

0 = Geen einde werk aangegeven
1 = Einde werk

rf_decl_eindewerk_rl

xsd:int

 Eindewerk melding door de relatie.

0 = Geen einde werk aangegeven
1 = Einde werk

rf_decl_tvt

xsd:string

 Instelling die aangeeft hoe er omgegaan moet worden met overwerk uren.

UITBETALEN = Overwerk uitbetalen.
SPAREN = Overwerk moet gespaard worden als TVT.

rf_decl_default_lcnr

xsd:int

Gegevens over het standaard looncomponent voor deze declaratie.


rf_decl_default_lc_percfw

xsd:float

rf_decl_default_lc_percrl

xsd:float

rf_decl_default_lc_wijzig_fw

xsd:int

rf_decl_default_lc_wijzig_rl

xsd:int

rf_decl_aanvraagnr

xsd:int

Het identificatienummer van de aanvraag.

rf_decl_jobnr

xsd:int

Het registratienummer van de plaatsing.

rf_decl_job_functie

xsd:string

De functie van de plaatsing.

rf_decl_job_startdatum

xsd:string

De startdatum van de plaatsing.

rf_decl_job_einddatum

xsd:string

De einddatum van de plaatsing.

rf_decl_job_kostenplaats_nr

xsd:int

De kostenplaats van de plaatsing.

rf_decl_job_speccode

xsd:string

Risicogroepnummer.

rf_decl_job_premiegroep

xsd:string

Premiegroep.

rf_decl_flexwerker_idnr

xsd:int

Registratienummer van de flexwerker.

rf_decl_flexwerker

xsd:string

Volledige naam van de flexwerker.

rf_decl_flexwerker_achternaam

xsd:string

Achternaam van de flexwerker.

rf_decl_relatie_idnr

xsd:int

Registratienummer van de relatie.

rf_decl_relatie

xsd:string

Bedrijfsnaam van de relatie.

rf_decl_accoord_op

xsd:dateTime

Datum en tijd wanneer de declaratie is geaccordeerd.

rf_decl_accoord_door

xsd:string

Naam van de medewerker die de declaratie heeft geaccordeerd.

rf_decl_datumtijdgewijzigd

xsd:dateTime

Timestamp van de laatste aanpassing.


4.2 ds_rf_declaratie_looncomponent

Operatie voor het opvragen van alle looncomponenten die voor de geselecteerde declaratie ingevoerd mogen worden.

Per declaratie kunnen er andere looncomponenten beschikbaar zijn. Dit is afhankelijk van de bedrijfsinstellingen in Easyflex en de lonen en tarieven van de plaatsing.

Parameters

Attribuut

Type

Verplicht

Omschrijving


 rf_decl_fwregnr

Een van deze twee parameters dient aanwezig te zijn.

xsd:int

C

Registratienummer van de flexwerker.


 rf_decl_rlregnr

Een van deze twee parameters dient aanwezig te zijn.

xsd:int

C

Registratienummer van de relatie.

rf_decl_idnr

xsd:int

V

Het declaratienummer.

Fields

Attribuut

Type

Omschrijving

rf_decl_lc_idnr

xsd:int

Het idnr van het looncomponent.

rf_decl_lc_type

xsd:string

 Het type looncomponent.

uren
vergoeding
reservering_uren
reservering_geld

rf_decl_lc_soort

xsd:string

Het soort looncomponent.

rf_decl_lc_loonslip_tekst

xsd:string

Omschrijving die getoond wordt op de loonspecificatie.

rf_decl_lc_factuur_tekst

xsd:string

Omschrijving die getoond wordt op de factuur.

rf_decl_lc_eenheid

xsd:string

Eenheid van het looncomponent.

rf_decl_lc_percentage_fw

xsd:float

Het flexwerker percentage.

Let op: reserveringen hebben percentage van 0%

rf_decl_lc_percentage_rl

xsd:float

Het relatie percentage.

Let op: reserveringen hebben percentage van 0%

rf_decl_lc_uurloon

xsd:float

Het uurloon voor dit looncomponent of tarief in geval van een vergoeding.

rf_decl_lc_tarief

xsd:float

Het factuurtarief voor dit looncomponent of tarief in geval van een vergoeding.

rf_decl_lc_toelichting_rl

xsd:string

De toelichting bij dit looncomponent bestemd voor de relatie.

rf_decl_lc_naam_kort_rl

xsd:string

De verkorte naam bij dit looncomponent bestemd voor de relatie.

rf_decl_lc_toelichting_fw

xsd:string

De toelichting bij dit looncomponent bestemd voor de flexwerker.

rf_decl_lc_naam_kort_fw

xsd:string

De verkorte naam bij dit looncomponent bestemd voor de flexwerker.

rf_decl_lc_wijzig_rl

xsd:int

 Instelling die aangeeft of dit looncomponent gewijzigd mag worden door de relatie.

0 = Wijzigen is niet toegestaan
1 = Wijzigen is toegestaan

rf_decl_lc_wijzig_fw

xsd:int

 Instelling die aangeeft of dit looncomponent gewijzigd mag worden door de flexwerker.

0 = Wijzigen is niet toegestaan
1 = Wijzigen is toegestaan


4.3 ds_rf_declaratie_regels

Operatie voor het opvragen van alle declaratieregels van een set van declaraties.
Standaard worden de declaratieregels alleen getoond als de flexwerker of de relatie de declaratie mag accorderen. Indien de parameter rf_decl_plaatsingnummer meegegeven worden, worden alle declaratieregels getoond ongeacht de instelling voor accordering.

Parameters

Attribuut

Type

Verplicht

Omschrijving


 rf_decl_fwregnr

Een van deze drie parameters dient aanwezig te zijn.

xsd:int

C

Registratienummer van de flexwerker.


 rf_decl_rlregnr

Een van deze drie parameters dient aanwezig te zijn.

xsd:int

C

Registratienummer van de relatie.

rf_decl_idnrs

rf_decl_idnr[]

V

Filter op een set van declaratienummers.

 rf_decl_plaatsingnummer

Een van deze drie parameters dient aanwezig te zijn.

xsd:intCRegistratienummer van de plaatsing.

Fields

Attribuut

Type

Omschrijving

rf_decl_idnr

xsd:int

Het declaratienummer.

rf_decl_uren

rf_decl_uur[]

Array van alle uren regels behorende bij deze declaratie.

rf_decl_vergoedingen

rf_decl_geld[]

Array van alle vergoeding regels behorende bij deze declaratie.

rf_decl_opnamen

rf_decl_opn[]

Array van alle opname regels behorende bij deze declaratie.

Type rf_decl_uur

Iedere urenregel is uniek te identificeren a.d.h.v. rf_decl_uur_idnr, of de combinatie van rf_decl_uur_datum, rf_decl_lc_idnr, rf_decl_lc_percentage_fw en rf_decl_lc_percentage_rl.

Attribuut

Type

Omschrijving

rf_decl_uur_idnr

xsd:int

Het idnr van deze urenregel.

rf_decl_uur_datum

xsd:string

De datum van deze urenregel.

rf_decl_lc_idnr

xsd:int

Het idnr van het looncomponent.

rf_decl_lc_type

xsd:string

 Het type looncomponent.

uren
vergoeding
reservering_uren
reservering_geld

rf_decl_lc_soort

xsd:string

Het soort looncomponent.

rf_decl_lc_loonslip_tekst

xsd:string (50)

Omschrijving die getoond wordt op de loonspecificatie.

rf_decl_lc_factuur_tekst

xsd:string (50)

Omschrijving die getoond wordt op de factuur.

rf_decl_lc_percentage_fw

xsd:float

Het flexwerker percentage.

Let op: reserveringen hebben percentage van 0%

Percentage kan liggen tussen 0.00 en 999.99.

rf_decl_lc_percentage_rl

xsd:float

Het relatie percentage.

Let op: reserveringen hebben percentage van 0%

Percentage kan liggen tussen 0.00 en 999.99.

rf_decl_uur_aantal_fw

xsd:float

Het aantal minuten opgegeven door de flexwerker

Het aantal kan liggen tussen 0 en 1440 minuten.

rf_decl_uur_aantal_rl

xsd:float

Het aantal minuten opgegeven door de relatie

Het aantal kan liggen tussen 0 en 1440 minuten.

rf_decl_uur_uurloon

xsd:float

Het uurloon voor deze urenregel.

rf_decl_uur_tarief

xsd:float

Het factuurtarief voor deze urenregel.

rf_decl_uur_kostenplaats

xsd:int

De kostenplaats van deze urenregel.

rf_decl_uur_loonspecificatie_idnr

xsd:int

Het idnr van de loonspecificatie waarin deze urenregel verwerkt is. Met fw_loonspecificaties kan de loonspecificatie zelf opgehaald worden.

rf_decl_uur_factuur_idnr

xsd:int

Het idnr van de factuur waarin deze urenregel verwerkt is. Met rl_facturen kan de factuur zelf opgehaald worden.

Type rf_decl_geld

Een vergoedingsregel is alleen uniek te identificeren a.h.v. rf_decl_geld_idnr.

Attribuut

Type

Omschrijving

rf_decl_geld_idnr

xsd:int

Het idnr van deze vergoeding.

rf_decl_lc_idnr

xsd:int

Het idnr van het looncomponent.

rf_decl_lc_type

xsd:string

 Het type looncomponent.

uren
vergoeding
reservering_uren
reservering_geld

rf_decl_lc_soort

xsd:string

Het soort looncomponent.

rf_decl_lc_loonslip_tekst

xsd:string

Omschrijving die getoond wordt op de loonspecificatie.

rf_decl_lc_factuur_tekst

xsd:string

Omschrijving die getoond wordt op de factuur.

rf_decl_lc_eenheid

xsd:string

Eenheid van het looncomponent.

rf_decl_geld_aantal_fw

xsd:float

Het aantal opgegeven door de flexwerker.

rf_decl_geld_aantal_rl

xsd:float

Het aantal opgegeven door de relatie.

rf_decl_geld_bedrag_fw

xsd:float

Het flexwerker tarief voor deze vergoeding.
In geval van een vergoeding met eenheid "Bedrag" bevat dit het opgegeven bedrag.

rf_decl_geld_bedrag_rl

xsd:float

Het relatie tarief voor deze vergoeding.
In geval van een vergoeding met eenheid "Bedrag" bevat dit het opgegeven bedrag.

rf_decl_geld_kostenplaats

xsd:int

De kostenplaats van deze vergoedingsregel.

rf_decl_geld_loonspecificatie_idnr

xsd:int

Het idnr van de loonspecificatie waarin deze vergoedingsregel verwerkt is. Met fw_loonspecificaties kan de loonspecificatie zelf opgehaald worden.

rf_decl_geld_factuur_idnr

xsd:int

Het idnr van de factuur waarin deze vergoedingsregel verwerkt is. Met rl_facturen kan de factuur zelf opgehaald worden.

rf_decl_geld_datum

xsd:date

De datum van deze vergoeding.

Type rf_decl_opn

Een opnameregel is uniek te identificeren a.d.h.v. rf_decl_opn_idnr of de combinatie van rf_decl_opn_speccoderf_decl_opn_premiegroep en rf_decl_lc_idnr.

Attribuut

Type

Omschrijving

rf_decl_opn_idnr

xsd:int

Het idnr van deze opname regel.

rf_decl_opn_speccode

xsd:string

Risicogroepnummer.

rf_decl_opn_premiegroep

xsd:string

Premiegroep.

rf_decl_lc_idnr

xsd:int

Het idnr van het looncomponent.

rf_decl_lc_type

xsd:string

 Het type looncomponent.

uren
vergoeding
reservering_uren
reservering_geld

rf_decl_lc_soort

xsd:string

Het soort looncomponent.

rf_decl_lc_loonslip_tekst

xsd:string

Omschrijving die getoond wordt op de loonspecificatie.

rf_decl_opn_geld

xsd:float

De extra opname in geld, indien het gaat om een reservering in geld.

rf_decl_opn_tijd

xsd:int

De extra opname in minuten, indien het gaat om een reservering in tijd.

rf_decl_opn_loonspecificatie_idnr

xsd:int

Het idnr van de loonspecificatie waarin deze opname regel verwerkt is. Met fw_loonspecificaties kan de loonspecificatie zelf opgehaald worden.


4.4 ds_rf_declaratie_regels_update

Operatie om één of meerdere regels van een declaratie te wijzigen. Er wordt alleen iets gewijzigd als er ook iets aangegeven is om te wijzigen.
Als bijvoorbeeld alleen de uren op vrijdag gewijzigd moeten worden, hoeft alleen de regel van vrijdag meegestuurd te worden, de overige regels zullen niet wijzigen.
Wel is het zo dat als alleen de kostenplaats van een regel aangepast moet worden, ook de aantallen/bedragen meegestuurd moeten worden van flexwerker en/of relatie, afhankelijk van attribuut keuze, omdat ze anders worden gewist.

Parameters

Attribuut

Type

Verplicht

Omschrijving


 rf_decl_fwregnr

Een van deze twee parameters dient aanwezig te zijn.

xsd:int

C

Registratienummer van de flexwerker.


 rf_decl_rlregnr

Een van deze twee parameters dient aanwezig te zijn.

xsd:int

C

Registratienummer van de relatie.

rf_decl_fwrlxsd:booleanOIndien dit attribuut 'true' is kunnen voor zowel de flexwerker als relatie gegevens aangeleverd worden.
Zowel rf_decl_fwregnr als rf_decl_rlregnr dienen dan aanwezig te zijn.

rf_decl_idnr

xsd:int

V

Het declaratienummer waarvoor de regels gewijzigd moeten worden.

rf_decl_uren

rf_decl_uur[]

O

Een array van urenregels die gewijzigd moeten worden.

rf_decl_vergoedingen

rf_decl_geld[]

O

Een array van vergoedingsregels die gewijzigd moeten worden.

rf_decl_opnamen

rf_decl_opn[]

O

Een array van opnameregels die gewijzigd moeten worden.

Fields

Attribuut

Type

Omschrijving

rf_decl_result

xsd:string

Resultaatcode die aangeeft of het aanpassen gelukt is.

Zal altijd de waarde success bevatten. Als er een fout optreedt wordt er namelijk een exception gegeven.

rf_decl_uur

Iedere urenregel is uniek te identificeren a.d.h.v. rf_decl_uur_idnr, of de combinatie van rf_decl_uur_datum, rf_decl_lc_idnr, rf_decl_lc_percentage_fw en rf_decl_lc_percentage_rl.

Een urenregel kan alleen maar aangepast worden, een urenregel kan niet handmatig toegevoegd of verwijderd worden. Dit is een gevolg van de wijziging die gedaan wordt.

Als er bijvoorbeeld 8 uur wordt ingevuld voor een bepaald looncomponent en datum waarvoor er nog geen regel bestaat, dan wordt er automatisch een regel aangemaakt. Als een bepaalde regel voor de flexwerker op 0 gezet wordt, en het aantal van de relatie is ook 0, dan zal de regel verwijderd worden.

Niet alle velden kunnen aangepast worden, alleen de volgende velden zijn te wijzigen:

 • rf_decl_lc_loonslip_tekst
  De omschrijving zoals die getoond gaat worden op de loonspecificatie
 • rf_decl_lc_factuur_tekst
  De omschrijving zoals die getoond gaat worden op de factuur
 • rf_decl_uur_aantal_fw
  Het aantal minuten opgegeven door de flexwerker, kan alleen door de flexwerker gewijzigd worden.
 • rf_decl_uur_aantal_rl
  Het aantal minuten opgegeven door de flexwerker, kan alleen door de relatie gewijzigd worden.
 • rf_decl_uur_kostenplaats
  Een urenregel kan gekoppeld zijn aan een kostenplaats, er is geen splitsing tussen relatie en flexwerker. Om de kostenplaats te wissen moet de waarde 0 worden toegekend.

Let op: als er geen waarde wordt meegegeven zal het veld niet wijzigen. 

rf_decl_geld

Een vergoedingsregel is alleen uniek te identificeren a.d.h.v. rf_decl_geld_idnr.

Een vergoedingsregel kan normaal alleen aangepast worden, er kan wel een vergoeding worden toegevoegd indien de parameter rf_decl_geld_tariefregelnr gebruikt wordt. De vergoeding wordt dan vanuit de loon- en tariefafspraak gekopieerd naar de declaratie. Het is ook mogelijk een specifieke dag te kiezen met de parameter rf_decl_geld_datum. Het nummer is op te vragen met behulp van de service ds_rl_plaatsing_looncomponent. Het is mogelijk het aantal van de vergoeding op 0 te zetten, maar de vergoeding zelf zal hierdoor niet verwijderd worden.

Niet alle velden kunnen aangepast worden, alleen de volgende velden zijn te wijzigen:

 • rf_decl_lc_loonslip_tekst
  De omschrijving zoals die getoond gaat worden op de loonspecificatie
 • rf_decl_lc_factuur_tekst
  De omschrijving zoals die getoond gaat worden op de factuur
 • rf_decl_geld_kostenplaats
  Een vergoeding kan gekoppeld zijn aan een kostenplaats, er is geen splitsing tussen relatie en flexwerker. Om de kostenplaats te wissen moet de waarde 0 worden toegekend.
 • rf_decl_geld_aantal_fw
  Het aantal zoals opgegeven door de flexwerker, kan alleen door de flexwerker gewijzigd worden.
  Voor vergoedingen met eenheid bedrag is het aantal eveneens niet te wijzigen, in dat geval kan alleen uurloon gewijzigd worden.
 • rf_decl_geld_aantal_rl
  Het aantal zoals opgegeven door de relatie, kan alleen door de relatie gewijzigd worden.
  Voor vergoedingen met eenheid bedrag is het aantal eveneens niet te wijzigen, in dat geval kan alleen tarief gewijzigd worden.
 • rf_decl_geld_bedrag_fw
  Het bedrag zoals opgegeven door de flexwerker, kan alleen door de flexwerker gewijzigd worden. Kan alleen gewijzigd worden voor vergoedingen met eenheid "bedrag".
 • rf_decl_geld_bedrag_rl
  Het bedrag zoals opgegeven door de relatie, kan alleen door de flexwerker gewijzigd worden. Kan alleen gewijzigd worden voor vergoedingen met eenheid "bedrag".

Afhankelijk van de eenheid liggen er bepaalde restricties op aantal en bedrag:

 • uur
  Aantal moet een geheel getal zijn, maximaal 59999, bedrag moet leeg zijn.
  Het totaal (aantal minuten / 60 * bedrag) mag niet hoger worden dan € 99.999,99!
 • dag / gewerkte-dag
  Aantal mag 2 decimalen hebben, maximaal 999,99; bedrag moet leeg zijn.
  Het totaal (aantal dagen * bedrag) mag niet hoger worden dan € 99.999,99!
 • stuk
  Aantal mag 2 decimalen hebben, maximaal 99999,99; bedrag moet leeg zijn.
  Het totaal (aantal stuks * bedrag) mag niet hoger worden dan € 99.999,99!
 • km
  Aantal moet een geheel getal zijn, maximaal 9999, bedrag moet leeg zijn.
  Het totaal (aantal km * bedrag) mag niet hoger worden dan € 99.999,99!
 • bedrag
  Aantal moet leeg zijn, bedrag mag 2 decimalen hebben, maximaal € 99.999.99!
 • relatie-uur
  Aantal moet een geheel getal zijn, maximaal 59999, bedrag moet leeg zijn. Het totaal (aantal minuten / 60 * bedrag) mag niet hoger worden dan € 99.999,99!

rf_decl_opn

Een opnameregel is uniek te identificeren a.h.v. rf_decl_opn_idnr of de combinatie van rf_decl_opn_speccode, rf_decl_opn_premiegroep en rf_decl_lc_idnr.

Niet alle velden kunnen aangepast worden, alleen de volgende velden zijn te wijzigen:

 • rf_decl_opn_geld
  Extra opname in geld, kan alleen ingevuld voor looncomponenten van het type "reservering_geld".
  Maximaal € 99.999,99!
 • rf_decl_opn_tijd
  Extra opname in minuten, kan alleen ingevuld voor looncomponenten van het type "reservering_uren"
  Maximaal 599999 minuten!`


4.5 ds_rf_declaraties_perioden

Met dit dataservice request kunnen alle periodes opgevraagd worden waarvoor er declaraties aanwezig zijn.

Parameters

Attribuut

Type

Verplicht

Omschrijving

rf_decl_status

xsd:int

O
 Filter op status van de declaraties.

0 = Openstaande declaraties
1 = Ingediende declaraties
2 = Alle declaraties

 rf_decl_fwregnr

Een van deze twee parameters dient aanwezig te zijn.

xsd:int

C

Registratienummer van de flexwerker.


 rf_decl_rlregnr

Een van deze twee parameters dient aanwezig te zijn.

xsd:int

CRegistratienummer van de relatie.

Fields

Attribuut

Type

Omschrijving

rf_decl_jaar

xsd:int

Het jaar van de declaratie

rf_decl_periodesoort

xsd:string

 De periodesoort van de declaratie.

week
4-weken
maand

rf_decl_periodenr

xsd:int

Het periodenummer

rf_decl_startdatum

xsd:string

De startdatum van de declaratie

rf_decl_einddatum

xsd:string

De einddatum van de declaratie

rf_decl_aantal

xsd:int

Het aantal declaraties beschikbaar in deze periode4.6 ds_rf_declaraties_kostenplaatsen

Met dit dataservice request kunnen alle kostenplaatsen opgevraagd worden waarvoor er declaraties aanwezig zijn.

Parameters

Attribuut

Type

Verplicht

Omschrijving

rf_decl_status

xsd:int

O
 Filter op status van de declaraties.

0 = Openstaande declaraties
1 = Ingediende declaraties
2 = Alle declaraties

 rf_decl_fwregnr

Een van deze twee parameters dient aanwezig te zijn.

xsd:int

C

Registratienummer van de flexwerker.


 rf_decl_rlregnr

Een van deze twee parameters dient aanwezig te zijn.

xsd:int

CRegistratienummer van de relatie.

Fields

Attribuut

Type

Omschrijving

rl_kostenplaats_idnr

xsd:int

Het idnr van de kostenplaats.
"0" als er geen kostenplaats is.

rl_kostenplaats_rlnr

xsd:int

Het registratienummer van de relatie waarbij deze kostenplaats bestaat.

rl_kostenplaats_bedrijfsnaam

xsd:string

Bedrijfsnaam van de relatie waarbij deze kostenplaats bestaat.

rl_kostenplaats_code

xsd:string

De code van de kostenplaats

rl_kostenplaats_naam

xsd:string

De naam van de kostenplaats

rl_kostenplaats_status

xsd:string

 De status van de kostenplaats.

actief
passief

rf_decl_aantal

xsd:int

Het aantal declaraties beschikbaar voor deze kostenplaats.


4.7 ds_rf_declaratie_update

Met dit dataservice request kunnen de algemene gegevens van een declaratie gewijzigd worden en een opmerking worden ingegeven, maar kan ook de declaratie gereed worden gemeld of worden geaccordeerd.

Parameters

Attribuut

Type

Verplicht

Omschrijving

rf_decl_idnr

xsd:int

V

Het declaratienummer

 rf_decl_fwregnr

Een van deze twee parameters dient aanwezig te zijn.

xsd:int

C

Registratienummer van de flexwerker.


 rf_decl_rlregnr

Een van deze twee parameters dient aanwezig te zijn.

xsd:int

CRegistratienummer van de relatie.

rf_decl_processtatus

xsd:int

O
 De nieuwe processtatus, indien deze gewijzigd moet worden.

29791 = bezig
29792 = gereed
29793 = akkoord

rf_decl_eindewerk

xsd:int

O
 Signaal welke aangeeft of de plaatsing beëindigd moet worden of niet. Kan op 1 gezet worden om aan te geven dat dit de laatste declaratie is.

0 = Einde werk niet actief
1 = Einde werk geactiveerd

rf_decl_tvt

xsd:int

O
 Instelling die aangeeft hoe er omgegaan moet worden met overwerkuren. Alleen van toepassing aangeroepen vanuit de flexwerker.

24970 = Overwerk uitbetalen.
24971 = Overwerk moet gespaard worden als TVT
24972 = Alleen toeslagdeel moet gespaard worden als TVT

rf_decl_tvt_onrxsd:intO
 Instelling die aangeeft hoe er omgegaan moet worden met onregelmatige uren. Alleen van toepassing aangeroepen vanuit de flexwerker.

24970 = Ongeregelmatige uren uitbetalen.
24971 = Ongeregelmatige uren moeten gespaard worden als TVT
24972 = Alleen toeslagdeel moet gespaard worden als TVT

rf_decl_opnemen_resv

xsd:int

O
 Signaal om te verzoeken om alle reserveringen uit te laten betalen. Alleen van toepassing aangeroepen vanuit de flexwerker.

0 = Verzoek n.v.t.
1 = Verzoek actief

rf_decl_opmerking

xsd:string(490)

O

Met dit veld kan de flexwerker of inlener een opmerking ingeven.

Let op, al deze parameters (met uitzondering van declaratienummer) zijn optioneel. Als deze dus leeg gelaten worden, zullen deze niet wijzigen.

Let op, bij rf_decl_opmerking: als er geen opmerking wordt meegestuurd, of als de opmerking alleen spaties bevat, dan zal de opmerking niet gewijzigd worden! Omdat het verschil niet te detecteren is tussen het niet meesturen van dit veld en het meesturen van een lege tekst moet je dit forceren. Dit kan bijvoorbeeld door het versturen van een geëncodeerde spatie: "&#32;"

Fields

Zie hiervoor ds_rf_declaraties

Alle velden behorende bij een declaratie kunnen worden teruggemeld. Na een update krijg je dus meteen de nieuwe status mee.


4.8 ds_rf_declaratie_insert_extra

Met dit request kan een extra declaratie worden toegevoegd aan de declaraties die beschikbaar zijn voor een plaatsing van een flexwerker of relatie.

Parameters

Attribuut

Type

Verplicht

Omschrijving

rf_decl_rlregnr*

xsd:int

O

Het registratienummer van een relatie.

rf_decl_fwregnr*

xsd:int

O

Registratienummer van de flexwerker.

rf_decl_jobnr

xsd:int

VHet registratienummer van de plaatsing.

rf_decl_jaar

xsd:string

V
Het jaar van de declaratie.

rf_decl_periodenr

xsd:int

V

Het periodenummer van de declaratie.

rf_decl_clearxsd:booleanODefault = false. Boolean die aangeeft of de extra declaratie achteraf automatisch gevuld moet worden.

*Een van beide velden moet aanwezig zijn

Let op, bij rf_decl_opmerking: als er geen opmerking wordt meegestuurd, of als de opmerking alleen spaties bevat, dan zal de opmerking niet gewijzigd worden! Omdat het verschil niet te detecteren is tussen het niet meesturen van dit veld en het meesturen van een lege tekst moet je dit forceren. Dit kan bijvoorbeeld door het versturen van een geëncodeerde spatie: "&#32;"

Fields

Attribuut

Type

Omschrijving

rf_decl_idnr

xsd:int

Het declaratienummer van de nieuwe declaratie.


4.9 ds_rf_count

Operatie om aantal aanwezige records op te vragen van locaties, medewerkers, functies, flexwerkers, relaties, aanvragen, plaatsingen, facturen, loonslips en jaaropgaven.

Parameters

Deze operatie heeft geen parameters.

Fields

Attribuut

Type

Omschrijving

rf_count_locaties

xsd:int

Aantal locaties.

rf_count_medewerkers

xsd:int

Aantal medewerkers.

rf_count_functies

xsd:int

Aantal functies.

rf_count_flexwerkers

xsd:int

Aantal flexwerkers.

rf_count_relatiesxsd:intAantal relaties.
rf_count_aanvragenxsd:intAantal aanvragen.
rf_count_plaatsingenxsd:intAantal plaatsingen.
rf_count_facturenxsd:intAantal facturen.
rf_count_loonslipsxsd:intAantal loonslips.
rf_count_jaaropgavenxsd:intAantal jaaropgaven.
rf_count_declaratiesxsd:intAantal declaraties.


4.10 ds_rf_decl_bijlagen

Operatie voor het opvragen van de bijlagen van een bepaalde declaratie. Bij het opgeven van een filenr wordt een specifiek bestand teruggegeven.

Parameters

Attribuut

Type

Verplicht

Omschrijving

declnr

xsd:int

VDeclaratienummer waarvan de bijlagen opgehaald moeten worden.

filenr

xsd:int

O

Aantal medewerkers.


Fields

Attribuut

Type

Omschrijving

rf_decl_bijlage_filenr

xsd:int

Het bestandsnummer van de bijlage.

rf_decl_bijlage_filename

xsd:string

De bestandsnaam van de bijlage.

rf_decl_bijlage_file

xsd:base64Binary

Het bestand, base64 encoded.

rf_decl_bijlage_projnr

xsd:int

Het kostenplaatsnummer (mits deze aanwezig is).

rf_decl_bijlage_projnaam

xsd:string

De naam van de kostenplaats (mits deze aanwezig is).


4.11 ds_rf_decl_bijlagen_insert

Service voor het inschieten van een bijlage bij een declaratie. 

Parameters

Attribuut

Type

Verplicht

Omschrijving

declnr

xsd:int

VDeclaratienummer waarbij een bijlage geïnsert dient te worden.

projnr

xsd:int

O

Kostenplaatsnummer waaraan de bijlage gekoppeld dient te worden.

filenamexsd:stringVBestandsnaam inclusief extensie. Alleen jp(e)g, png, xls(x), csv, pdf en doc(x) worden geaccepteerd.
filexsd:base64BinaryVHet bestand, base64 encoded. Deze mag maximaal 3 MB groot zijn.


Fields

Attribuut

Type

Omschrijving

rf_decl_bijlage_insert_filenr

xsd:int

Het bestandsnummer van de bijlage die zojuist geüpload is.


4.12 ds_rf_decl_bijlagen_update

Service voor het updaten van een bijlage. Middels deze service kan achteraf nog een kostenplaats toegevoegd of verwijderd worden. Ook is het mogelijk om het bestand en bestandsnaam te updaten.

Parameters

Attribuut

Type

Verplicht

Omschrijving

declnr

xsd:int

VDeclaratienummer waarvan een bijlage geüpdate dient te worden.
filenrxsd:intVBestandsnummer van de bijlage.

projnr

xsd:int

O

Kostenplaatsnummer waaraan de bijlage gekoppeld dient te worden.

filenamexsd:stringOBestandsnaam inclusief extensie. Alleen jp(e)g, png, xls(x), csv, pdf en doc(x) worden geaccepteerd.
filexsd:base64BinaryOHet bestand, base64 encoded. Deze mag maximaal 3 MB groot zijn.


Fields

Attribuut

Type

Omschrijving

ds_rf_decl_bijlagen_update_success

xsd:boolean

De update is succesvol doorgevoerd.


4.13 ds_rf_decl_bijlagen_delete

Service voor het verwijderen van een gehele bijlage van een declaratie.

Parameters

Attribuut

Type

Verplicht

Omschrijving

declnr

xsd:int

VDeclaratienummer waarvan een bijlage verwijderd dient te worden.
filenrxsd:intVHet specifieke bestandsnummer dat verwijderd dient te worden.


Fields

Attribuut

Type

Omschrijving

ds_rf_decl_bijlagen_delete_success

xsd:boolean

Het verwijderen is succesvol doorgevoerd.


4.14 ds_rf_decl_bijlagen_gegevens

Service voor het opvragen van de gegevens van bijlagen met filteropties. In deze service wordt het document zelf niet geselecteerd. 

Parameters

Attribuut

Type

Verplicht

Omschrijving

fwnr

xsd:int

OFlexwerkernummer waarop gefilterd moet worden.
rlnrxsd:intORelatienummer waarop gefilterd moet worden.
declnrxsd:intODeclaratienummer waarop gefilterd moet worden.
projnrxsd:intOKostenplaatsnummer waarop gefilterd moet worden.
jobnrxsd:intOPlaatsingsnummer waarop gefilterd moet worden.
vanafxsd:intOStartpunt van te selecteren bijlagen (default = 1).
totenmetxsd:intOEindpunt van te selecteren bijlagen (max = 1000 per keer).


Fields

Attribuut

Type

Omschrijving

rf_decl_bijlage_gegevens_declnr

xsd:int

Het declaratienummer waarbij een bijlage is gevonden.

rf_decl_bijlage_gegevens_fwnrxsd:intHet flexwerkernummer waarbij een bijlage is gevonden
rf_decl_bijlage_gegevens_rlnrxsd:intHet relatienummer waarbij een bijlage is gevonden
rf_decl_bijlage_gegevens_jobnrxsd:intHet plaatsingsnummer waarbij een bijlage is gevonden
rf_decl_bijlage_gegevens_projnrxsd:intHet kostenplaatsnummer waarbij een bijlage is gevonden
rf_decl_bijlage_gegevens_filenrxsd:intHet bestandsnummer van de gevonden bijlage.
rf_decl_bijlage_gegevens_filenamexsd:stringDe bestandsnaam van de bijlage inclusief extensie.


4.15 ds_rf_declaraties_all

Service voor het ophalen van declaraties. Per keer kunnen 5000 declaraties worden opgehaald. Alle attributen zijn optioneel. 

Parameters

Attribuut

Type

Verplicht

Omschrijving

rf_decl_declnrxsd:intORegistratienummer van de declaratie.

rf_decl_fwregnr

xsd:int

ORegistratienummer van de flexwerker.
rf_decl_rlregnrxsd:intORegistratienummer van de relatie.
rf_decl_plaatsingnummerxsd:intORegistratienummer van de plaatsing.
rf_decl_startdatumxsd:dateOFilter op declaraties die starten op- of na deze datum.
rf_decl_einddatumxsd:dateOFilter op declaraties die eindigen op- of voor deze datum.
rf_decl_jaarxsd:intOFilter op jaar.
rf_decl_periodesoortxsd:intO
 Filter op periode van de declaratie.

29770 = Week
29771 = 4-weken
29772 = Maand

rf_decl_periodenrxsd:positiveIntegerOLet op: rf_decl_periodesoort is verplicht indien rf_decl_periodenr is  opgegeven.
Zonder rf_decl_periodesoort zegt rf_decl_periodenr niets.
rf_decl_datumtijdgewijzigdxsd:dateTimeODatum en tijd van de laatste aanpassing.
rf_decl_vanafxsd:intOStartpunt van te selecteren declaraties (default = 1).
rf_decl_totenmetxsd:intOEindpunt van te selecteren declaraties (default  = 5000).
rf_decl_inclusief_vervallenxsd:booleanOStandaard worden de vervallen declaraties niet opgehaald omdat dit een groot resultaat kan retourneren.
Indien dit attribuut 'true' is worden de vervallen declaraties ook opgehaald.
rf_decl_accorderingarrayOInstellingen voor accorderen van de plaatsing.
--rf_decl_accxsd:intVInstelling voor accorderen van de plaatsing


Fields

Attribuut

Type

Omschrijving

rf_decl_idnr

xsd:intIdentificatienummer (idnr) van de declaratie.
rf_decl_idnr_bronxsd:intDeclaratienummer van de bron, Indien het een correctie betreft zal deze afwijken van rf_decl_idnr.
rf_decl_boekingxsd:int
 Boekingsoort

10860 = Opboeking
10861 = Afboeking

rf_decl_jaarxsd:intHet jaar van de declaratie.
rf_decl_periodesoortxsd:int
 Periodesoort

29770 = Week
29771 = 4-weken
29772 = Maand

rf_decl_periodenrxsd:intHet periodenummer.
rf_decl_startdatumxsd:dateDe startdatum van de declaratie.
rf_decl_einddatumxsd:dateDe einddatum van de declaratie.
rf_decl_statusxsd:int
 Status

24840 = Urendeclaratie ontbreekt
24841 = Accordering onvolledig
24842 = Gereed voor eindaccordering
24843 = Wachten
24844 = Geaccordeerd voor verwerking
24845 = In bewerking
24846 = Vervallen
24849 = Afgewikkeld

rf_decl_status_fwxsd:int
 Status_fw

29790 = Nieuw (nieuwe declaratie, nog niets ingevuld)
29791 = Bezig (bezig met invullen, al uren ingevuld)
29792 = Gereed (klaar met invullen)
29793 = Akkoord (declaratie gereed gemeld)
29799 = Verwerkt (declaratie verloond/gefactureerd)

rf_decl_status_rlxsd:int
 Status_rl

29790 = Nieuw (nieuwe declaratie, nog niets ingevuld)
29791 = Bezig (bezig met invullen, al uren ingevuld)
29792 = Gereed (klaar met invullen)
29793 = Akkoord (declaratie gereed gemeld)
29799 = Verwerkt (declaratie verloond/gefactureerd)

rf_decl_gereed_fwxsd:dateTimeDatum en tijd van de gereedmelding door de flexwerker.
rf_decl_gereed_rlxsd:dateTimeDatum en tijd van de gereedmelding door de relatie.
rf_decl_loon_klaarxsd:dateTimeDatum en tijd van de verloning.
rf_decl_fact_klaarxsd:dateTimeDatum en tijd van de facturering.
rf_decl_opmerking_fwxsd:stringDe opmerking van de flexwerker.
rf_decl_opmerking_rlxsd:stringDe opmerking van de relatie.
rf_decl_eindewerk_fwxsd:int
 Eindewerk_fw

0 = Geen einde werk aangegeven
1 = Einde werk

rf_decl_eindewerk_rlxsd:int
 Eindewerk_rl

0 = Geen einde werk aangegeven
1 = Einde werk

rf_decl_tvtxsd:int
 Tvt

24970 = Uitbetalen
24971 = Alles sparen
24972 = Alleen toeslagdeel sparen

rf_decl_tvt_onrxsd:int
 Tvt_onr

24970 = Uitbetalen
24971 = Alles sparen
24972 = Alleen toeslagdeel sparen

rf_decl_aanvraagnrxsd:intIdentificatienummer (idnr) van de aanvraag.
rf_decl_jobnrxsd:intIdentificatienummer (idnr) van de plaatsing.
rf_decl_job_functie_idnrxsd:intIdentificatienummer (idnr) van de functie.
rf_decl_job_functiexsd:stringDe functieomschrijving van de plaatsing.
rf_decl_job_startdatumxsd:dateDe startdatum van de plaatsing.
rf_decl_job_einddatumxsd:dateDe einddatum van de plaatsing.
rf_decl_job_kostenplaats_nrxsd:intIdentificatienummer( idnr) van de kostenplaats van de plaatsing.
rf_decl_job_speccodexsd:stringRisicogroepnummer.
rf_decl_job_premiegroepxsd:stringPremiegroep.
rf_decl_flexwerker_idnrxsd:intIdentificatienummer (idnr) van de flexwerker.
rf_decl_relatie_idnrxsd:intIdentificatienummer (idnr) van de relatiie.
rf_decl_job_accorderenxsd:int
 Accordering

20470 = Niet op papier
20471 = Ondertekenen relatie en flexwerker
20472 = Ondertekenen relatie
20473 = Ondertekenen flexwerker
20480 = Niet digitaal
20481 = Accorderen relatie en flexwerker
20482 = Accorderen relatie
20483 = Accorderen flexwerker
20490 = Standaardinstelling van de relatie

rf_decl_accoord_opxsd:dateTimeDatum en tijd wanneer de declaratie is geaccordeerd.
rf_decl_accoorrd_door_idnrxsd:intIdentificatienummer (idnr) van de medewerker die de declaratie heeft geaccordeerd.
rf_decl_datumtijdgewijzigdxsd:dateTimeDatum en tijd van de laatste aanpassing.


4.16 ds_rf_declaratie_log

Service voor het ophalen van audit trail van declaraties.  

Parameters

Attribuut

Type

Verplicht

Omschrijving

rf_decl_medewerker

xsd:int

VIdentificatienummer (idnr) van de medewerker.
rf_decl_declnrxsd:intVIdentificatienummer (idnr) van de declaratie.


Fields

Attribuut

Type

Omschrijving

rf_decl_idnr

xsd:intIdentificatienummer (idnr) van de declaratie.
rf_decl_gereedfwxsd:stringInformatie over accordering door de flexwerker.
rf_decl_gereedrlxsd:stringInformatie over accordering door de relatie.
rf_decl_gereedubxsd:stringInformatie over accordering door de medewerker.
rf_decl_signaalxsd:string
 Informatie over signalering

Mogelijke signaleringen:

 • Opgave flexwerker en relatie verschilt.
 • Opmerking geplaatst door flexwerker.
 • Opmerking geplaatst door relatie.
 • Einde werk aangegeven.
 • Reserveringen opgenomen.
 • Minimum (CAO) uurloon conflict.
 • Er ontbreken vereiste documenten.
 • Te veel uur onder studentenbaan icm lage premie in declaratie.
rf_decl_gereedloonxsd:string

Informatie over verloning.

rf_decl_gereedfactxsd:stringInformatie over facturering.
rf_decl_artiestfactxsd:stringInformatie over facturering op basis van loonkosten.
rf_decl_opmerkingfwxsd:string

Opmerking gemaakt door flexwerker.

rf_decl_opmerkingrlxsd:string

Opmerking gemaakt door relatie.


4.17 ds_rf_documentinhoud

Service voor het ophalen van documenten.  

Parameters

Attribuut

Type

Verplicht

Omschrijving

documentnummer

xsd:int

VIdentificatienummer (idnr) van het document.


Fields

Attribuut

Type

Omschrijving

ds_rf_documentinhoud

xsd:base64BinaryBase64 string van het document.

 • No labels