Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


6.1 ds_bi_declaratieregels

Operatie voor het opvragen van alle declaratieregels voor een Business Intelligence tool zoals bv Qlik Sense of Microsoft Power BI. De verschillende typen regels (uren, vergoedingen, handmatige omzet) hebben allemaal dezelfde uitvoerkolommen. De kolommen in het resultaat zijn bedoeld voor het doen van analyses naar kosten, omzet en marge.

Regels voor het opnemen van reserveringen zijn niet aanwezig in het resultaat omdat de kosten hiervan na verlonen worden verdeeld over de urenregels die aanwezig zijn in een loontijdvak.

Omdat het gaat om grote hoeveelheden gegevens moet een jaar en maand of week combinatie gebruikt worden om gegevens te selecteren. Declaratieregels hebben een datum van werken, het werkmoment. Met de jaar/maand-week input parameters worden regels geselecteerd waarvan het werkmoment binnen die maand of week ligt. Vervolgens worden declaratieregels op een later moment verwerkt (is verlonen of factureren). De optionele input parameter datumtijdgewijzigd kan worden gebruikt om alleen die regels te selecteren van een periode die sinds een bepaald tijdstip zijn gewijzigd. Standaard worden declaraties met de status 'Geaccordeerd voor verwerking', 'In bewerking' en 'Afgewikkeld' geselecteerd om zo aan te sluiten met bij de Easyflex applicatie. Met de parameter statuswachten is het ook mogelijk om declaraties met de status 'Wachten' te selecteren.

Parameters

Attribuut

Type

Verplicht

Omschrijving

jaar

xsd:positiveInteger

V

Loonjaar van de declaratieregel.

maand

xsd:positiveInteger

C

Maand waarin de datum van de declaratieregel valt.

week

xsd:positiveInteger

C

Weeknummer van een week waarvan regels worden geselecteerd.

datumtijdgewijzigd

xsd:dateTime

O

Gegevens selecteren die zijn toegevoegd of gewijzigd vanaf gespecificeerde datum-tijd (YYYY-MM-DDTuu:mi:ss). Dit is de verwerkingsdatum van de regels in Easyflex en deze kan anders zijn dan het werkmoment van de regel. Hiermee is het mogelijk om op een later moment enkel de gewijzigde gegevens te selecteren van een periode.

vanaf

xsd:int

O

Startpunt van te selecteren regels (default = 1).

totenmet

xsd:int

O

Eindpunt van te selecteren regels (max = 5000 per keer).

fwmemonummer

xsd:int

O

Het id-nummer van flexwerker memoveld.

vastemedewerkers

xsd:boolean

O

Indien true, dan worden alleen vaste medewerkers getoond. Indien false, dan worden alleen flexwerkers getoond (default = false).

allemedewerkers

xsd:boolean

O

Indien true, dan worden flexwerkers en vaste medewerkers getoond. Indien false, dan wordt er gekeken naar de parameter vastemedewerkers.

statuswachten

xsd:boolean

O

Indien true, dan worden ook declaraties met de status Wachten geselecteerd. Standaard worden declaraties met de status 'Wachten' niet geselecteerd.

fwregistratienummerxsd:intORegistratienummer (idnr) van de flexwerker.
rlregistratienummerxsd:intORegistratienummer (idnr) van de relatie.
plaatsingnummerxsd:intORegistratienummer (idnr) van de plaatsing.

Fields

Attribuut

Type

Omschrijving

bi_typeid

xsd:string

Het idnr van deze regel. Bevat het type en het idnr van de declaratieregel. Deze waarde is uniek in combinatie met de waarde van de kolom bi_businessunit. De kosten/omzet van een regel zijn te verdelen over meerdere business units.

bi_type

xsd:int


 Een getal dat het type van de regel aanduidt.

1 = uren
2 = vergoeding/inhouding
4 = handmatige omzet.

bi_declid

xsd:int

Het idnr van deze regel per type regel, het is niet gegarandeerd dat deze waarde uniek is over alle types van regels.

bi_rlregistratienummer

xsd:int

Het idnr van de relatie.

bi_aanvraagnummer

xsd:int

Het idnr van de aanvraag.

bi_plaatsingnummer

xsd:int

Het idnr van de plaatsing.

bi_fwregistratienummer

xsd:int

Het idnr van de flexwerker.

bi_fwrayonnummer

xsd:int

Het idnr van het rayon van de flexwerker.

bi_rlrayonnummer

xsd:int

Het idnr van het rayon van de relatie.

bi_fwlocatie

xsd:int

Het idnr van de locatie van de flexwerker.

bi_rllocatie

xsd:int

Het idnr van de locatie van de relatie.

bi_fwmedewerker

xsd:int

Het idnr van de relatiebeheerder van de flexwerker.

bi_rlmedewerker

xsd:int

Het idnr van de relatiebeheerder van de relatie.

bi_declnummer

xsd:int

Het idnr van de declaratie die de declaratieregel bevat.

bi_decljaar

xsd:int

Het loonjaar waarin de declaratie valt.

bi_decldatum

xsd:date

Het werkmoment van de declaratieregel, de datum waarop is gewerkt of de datum waarop de vergoeding/inhouding is geboekt. Als het gaat om een handmatige factuurregel dan is het de factuurdatum.

bi_declperiodenummer

xsd:int

Het nummer van de periode waarbinnen de declaratie valt. Als het gaat om een weekdeclaratie is dat 1 tot en met 53, bij een 4-weken declaratie is het 1 t/m 13 en bij een maanddeclaratie is het 1 t/m 12.

bi_declstartdatum

xsd:date

De startdatum van de declaratie.

bi_decleinddatum

xsd:date

De einddatum van de declaratie.

bi_looncompnummer

xsd:int

Het idnr van het looncomponent.

bi_kostenplaats

xsd:int

Het idnr van de kostenplaats gekoppeld aan de declaratieregel.

bi_sector

xsd:int

Het idnr van de Easyflex sector waaronder de regel is- of verloond gaat worden.

bi_sectorcode

xsd:string

De korte code van de Easyflex sector (=dezelfde sector als bi_sector), bv: TCH2A

bi_sectornaam

xsd:string

De naam van de Easyflex sector.

bi_risicogroep

xsd:int

Het idnr van de Easyflex sectorrisicogroep waaronder de regel is- of verloond gaat worden.

bi_risicogroepcode

xsd:string

De code van de Easyflex sectorrisicogroep waaronder de regel is- of verloond gaat worden, bv: 52 - Uitzendbedrijven IIA.

bi_businessunit *

xsd:int

Het idnr van de businessunit van de plaatsing.

bi_businessunitnaam *

xsd:string

De naam van de businessunit van de plaatsing.

bi_leveringswijze

xsd:int


 Een code die de gekozen soort leveringswijze aangeeft.

23320 = Uitzendwerk
23321 = Vakantiewerk
23322 = Detacheren
23323 = Payrol
23324 = Werving & selectie
23325 = Doorlenen
23326 = ZZP’er
23328 = Onbekend

bi_fwuren

xsd:float

Aantal uren voor de flexwerker van de declaratieregel, de waarde 8.5 is 8 uur en 30 minuten. Dit zijn de te verlonen uren als het gaat om een regel die uren bevat

bi_rluren

xsd:float

Aantal uren voor de relatie van de declaratieregel, de waarde 8.5 is 8 uur en 30 minuten. Dit zijn de te factureren uren als het gaat om een uren regel.

bi_fwuurloon

xsd:float

Het uurloon per gewerkt uur.

bi_fwpercentage

xsd:float

Het percentage toegepast per uur voor de flexwerker.

bi_rlpercentage

xsd:float

Het percentage toegepast per uur voor de relatie.

bi_fwaantal

xsd:float

Het aantal voor de flexwerker, van een bepaalde eenheid als het gaat om een vergoeding/inhoudingen regel. Indien het gaat om uren, worden hier minuten teruggegeven. 

bi_rlaantal

xsd:float

Het aantal voor de relatie, van een bepaalde eenheid als het gaat om een vergoeding/inhoudingen regel. Indien het gaat om uren, worden hier minuten teruggegeven. 

bi_eenheid

xsd:int

 Een code die de eenheid aangeeft van de vergoeding/inhouding.

24170 = Uur
24171 = Dag (ma t/m vr)
24172 = Gewerkte dag
24173 = Stuk
24174 = Kilometer
24175 = Loontijdvak
24176 = Declaratietijdvak
24177 = Kalenderdag
24178 = Gewerkt uur
24179 = Bedrag

bi_fwgeldbelast

xsd:float

De geldwaarde van vergoeding/inhouding voor het bruto loon gedeelte, het belaste geld.

bi_fwgeldonbelast

xsd:float

De geldwaarde van vergoeding/inhouding voor het netto loon gedeelte, het onbelaste geld.

bi_rltarief

xsd:float

Het tarief van de vergoeding/inhouding voor de facturering.

bi_loonbelast

xsd:float

Na verlonen het bedrag aan bruto loonkosten wat de huidige declaratieregel draagt. Loonkosten worden door Easyflex evenredig verdeelt over de regels op basis van het aandeel in het loon van de flexwerker. Deze regel gebruikt een looncomponent die meetelt in de kosten/omzet statistiek volgens de Easyflex bedrijfsinstellingen.

bi_loononbelast

xsd:float

Na verlonen het bedrag aan netto loonkosten wat de huidige declaratieregel draagt. Deze regel gebruikt een looncomponent die meetelt in de kosten/omzet statistiek volgens de Easyflex bedrijfsinstellingen.

bi_loonbelastbuitenstat

xsd:float

Na verlonen het bedrag aan bruto loonkosten wat de huidige declaratieregel draagt. Loonkosten worden door Easyflex evenredig verdeelt over de regels op basis van het aandeel in het loon van de flexwerker. Deze regel gebruikt een looncomponent die niet meetelt in de kosten/omzet statistiek volgens de Easyflex bedrijfsinstellingen.

bi_loononbelastbuitenstat

xsd:float

Na verlonen het bedrag aan netto loonkosten wat de huidige declaratieregel draagt. Deze regel gebruikt een looncomponent die niet meetelt in de kosten/omzet statistiek volgens de Easyflex bedrijfsinstellingen.

bi_omzet

xsd:float

De gegenereerde omzet van de declaratieregel voor facturering.

bi_omzetbuitenstat

xsd:float

De gegenereerde omzet van de declaratieregel voor facturering. Deze regel gebruikt een looncomponent die niet meetelt in de kosten/omzet statistiek volgens de Easyflex bedrijfsinstellingen.

bi_omzethandmatig

xsd:float

De gegenereerde handmatige omzet van de declaratieregel voor facturering.

bi_omzethandmatigbuitenstat

xsd:float

De gegenereerde handmatige omzet van de declaratieregel voor facturering. Deze regel gebruikt een looncomponent die niet meetelt in de kosten/omzet statistiek volgens de Easyflex bedrijfsinstellingen.

bi_verloondatum

xsd:dateTime

Het tijdstip waarop de declaratieregel is verwerkt door het verloonproces.

bi_factureerdatum

xsd:dateTime

Het tijdstip waarop de declaratieregel is verwerkt door het factureerproces.

bi_factuurnummer

xsd:int

Het factuurnummer van de factuur waarop de declaratieregel is gebruikt.

bi_factuurdatum

xsd:date

De factuurdatum.

bi_loonslipnummer

xsd:int

Het nummer van de loonspecificatie waarop de declaratieregel is gebruikt.

bi_status

xsd:int


 De status van de declaratie waartoe de declaratieregel behoort.

24840 = Urendeclaratie ontbreekt
24841 = Accordering onvolledig
24842 = Gereed voor eindaccordering
24843 = Wachten
24844 = Geaccordeerd voor verwerking
24845 = In bewerking
24846 = Vervallen
24849 = Afgewikkeld

bi_gewijzigd

xsd:dateTime

Laatste wijzigingsdatum van de declaratieregel.

bi_fwachternaam

xsd:string

Achternaam van de flexwerker.

bi_fwvoornaam

xsd:string

Voornaam van de flexwerker.

bi_fwvoorletters

xsd:string

Voorletters van de flexwerker.

bi_fwvoorvoegsels

xsd:string

Voorvoegsels van de flexwerker.

bi_fwmeisjesachternaam

xsd:string

Meisjes- of jongensnaam van de flexwerker.

bi_fwmeisjesvoorvoegsels

xsd:string

De voorvoegsels van de meisjes- of jongensnaam van de flexwerker.

bi_rlbedrijfsnaam

xsd:string

De naam van de relatie waar de flexwerker heeft gewerkt.

bi_lcloonslip

xsd:string

De naam van het looncomponent voor op de loonspecificatie.

bi_lcfactuur

xsd:string

De naam van het looncomponent voor op de factuur.

bi_lctype

xsd:int

Type nummer van het looncomponenttype,, een waarde zoals 20810, 20811. Zie ds_rl_plaatsing_looncomponent voor alle codes en de bijbehorende namen.

bi_lcnaam

xsd:string

De naam van het looncomponenttype.

bi_fwmemowaarde

xsd:string

De waarde van een flexwerker memoveld met hetzelfde idnr als parameter fwmemonummer.


 bi_fwloc_perc_uren

In Easyflex is het per plaatsing mogelijk om de uren en de omzet/kosten te verdelen over locaties als de locatie van de flexwerker en de relatie verschillend zijn. Deze verdeelsleutels staan in de velden: bi_fwloc_perc_uren en de 7 velden die volgend. Als bi_fwloc_perc_uren de waarde 30 bevat is 30% van het totaal aantal uren bedoeld voor de locatie van de flexwerker en 70% voor de locatie van de relatie. Er is voor de verdeling van de omzet en de kosten een aparte verdeelsleutel. Bij dezelfde plaatsing kan bv. de verdeling 50%-50% zijn voor de omzet en voor de kosten.
Elke flexwerker en relatie hebben een relatiebeheerder in Easyflex, en voor de verdeling van de uren en omzet-kosten over verschillende relatiebeheerders zijn er ook aparte verdeelsleutels (bi_fwbeh_perc_uren, bi_rlbeh_perc_uren, bi_fwbeh_perc_omzet_kosten, en bi_rlbeh_perc_omzet_kosten). 

xsd:float

Het percentage van het aantal uren dat de locatie van de flexwerker krijgt. Dit is de actuele waarde in de plaatsing, en het is een waarde van 0 tot maximaal 100%. Voor handmatige omzet regels (type 4) is dit veld leeg.


 bi_rlloc_perc_uren

In Easyflex is het per plaatsing mogelijk om de uren en de omzet/kosten te verdelen over locaties als de locatie van de flexwerker en de relatie verschillend zijn. Deze verdeelsleutels staan in de velden: bi_fwloc_perc_uren en de 7 velden die volgend. Als bi_fwloc_perc_uren de waarde 30 bevat is 30% van het totaal aantal uren bedoeld voor de locatie van de flexwerker en 70% voor de locatie van de relatie. Er is voor de verdeling van de omzet en de kosten een aparte verdeelsleutel. Bij dezelfde plaatsing kan bv. de verdeling 50%-50% zijn voor de omzet en voor de kosten.
Elke flexwerker en relatie hebben een relatiebeheerder in Easyflex, en voor de verdeling van de uren en omzet-kosten over verschillende relatiebeheerders zijn er ook aparte verdeelsleutels (bi_fwbeh_perc_uren, bi_rlbeh_perc_uren, bi_fwbeh_perc_omzet_kosten, en bi_rlbeh_perc_omzet_kosten). 

xsd:float

Het actuele percentage van het aantal uren dat de locatie van de relatie krijgt. Kan leeg zijn.


 bi_fwloc_perc_omzet_kosten

In Easyflex is het per plaatsing mogelijk om de uren en de omzet/kosten te verdelen over locaties als de locatie van de flexwerker en de relatie verschillend zijn. Deze verdeelsleutels staan in de velden: bi_fwloc_perc_uren en de 7 velden die volgend. Als bi_fwloc_perc_uren de waarde 30 bevat is 30% van het totaal aantal uren bedoeld voor de locatie van de flexwerker en 70% voor de locatie van de relatie. Er is voor de verdeling van de omzet en de kosten een aparte verdeelsleutel. Bij dezelfde plaatsing kan bv. de verdeling 50%-50% zijn voor de omzet en voor de kosten.
Elke flexwerker en relatie hebben een relatiebeheerder in Easyflex, en voor de verdeling van de uren en omzet-kosten over verschillende relatiebeheerders zijn er ook aparte verdeelsleutels (bi_fwbeh_perc_uren, bi_rlbeh_perc_uren, bi_fwbeh_perc_omzet_kosten, en bi_rlbeh_perc_omzet_kosten). 

xsd:float

Het actuele percentage van de omzet en de kosten die de locatie van de flexwerker krijgt. Kan leeg zijn.


 bi_rlloc_perc_omzet_kosten

In Easyflex is het per plaatsing mogelijk om de uren en de omzet/kosten te verdelen over locaties als de locatie van de flexwerker en de relatie verschillend zijn. Deze verdeelsleutels staan in de velden: bi_fwloc_perc_uren en de 7 velden die volgend. Als bi_fwloc_perc_uren de waarde 30 bevat is 30% van het totaal aantal uren bedoeld voor de locatie van de flexwerker en 70% voor de locatie van de relatie. Er is voor de verdeling van de omzet en de kosten een aparte verdeelsleutel. Bij dezelfde plaatsing kan bv. de verdeling 50%-50% zijn voor de omzet en voor de kosten.
Elke flexwerker en relatie hebben een relatiebeheerder in Easyflex, en voor de verdeling van de uren en omzet-kosten over verschillende relatiebeheerders zijn er ook aparte verdeelsleutels (bi_fwbeh_perc_uren, bi_rlbeh_perc_uren, bi_fwbeh_perc_omzet_kosten, en bi_rlbeh_perc_omzet_kosten). 

xsd:float

Het actuele percentage van de omzet en de kosten die de locatie van de relatie krijgt. Kan leeg zijn.


 bi_fwbeh_perc_uren

In Easyflex is het per plaatsing mogelijk om de uren en de omzet/kosten te verdelen over locaties als de locatie van de flexwerker en de relatie verschillend zijn. Deze verdeelsleutels staan in de velden: bi_fwloc_perc_uren en de 7 velden die volgend. Als bi_fwloc_perc_uren de waarde 30 bevat is 30% van het totaal aantal uren bedoeld voor de locatie van de flexwerker en 70% voor de locatie van de relatie. Er is voor de verdeling van de omzet en de kosten een aparte verdeelsleutel. Bij dezelfde plaatsing kan bv. de verdeling 50%-50% zijn voor de omzet en voor de kosten.
Elke flexwerker en relatie hebben een relatiebeheerder in Easyflex, en voor de verdeling van de uren en omzet-kosten over verschillende relatiebeheerders zijn er ook aparte verdeelsleutels (bi_fwbeh_perc_uren, bi_rlbeh_perc_uren, bi_fwbeh_perc_omzet_kosten, en bi_rlbeh_perc_omzet_kosten). 

xsd:float

Het actuele percentage van het aantal uren die de relatiebeheerder van de flexwerker krijgt. Kan leeg zijn.


 bi_rlbeh_perc_uren

In Easyflex is het per plaatsing mogelijk om de uren en de omzet/kosten te verdelen over locaties als de locatie van de flexwerker en de relatie verschillend zijn. Deze verdeelsleutels staan in de velden: bi_fwloc_perc_uren en de 7 velden die volgend. Als bi_fwloc_perc_uren de waarde 30 bevat is 30% van het totaal aantal uren bedoeld voor de locatie van de flexwerker en 70% voor de locatie van de relatie. Er is voor de verdeling van de omzet en de kosten een aparte verdeelsleutel. Bij dezelfde plaatsing kan bv. de verdeling 50%-50% zijn voor de omzet en voor de kosten.
Elke flexwerker en relatie hebben een relatiebeheerder in Easyflex, en voor de verdeling van de uren en omzet-kosten over verschillende relatiebeheerders zijn er ook aparte verdeelsleutels (bi_fwbeh_perc_uren, bi_rlbeh_perc_uren, bi_fwbeh_perc_omzet_kosten, en bi_rlbeh_perc_omzet_kosten). 

xsd:float

Het actuele percentage van het aantal uren die de relatiebeheerder van de relatie krijgt. Kan leeg zijn.


 bi_fwbeh_perc_omzet_kosten

In Easyflex is het per plaatsing mogelijk om de uren en de omzet/kosten te verdelen over locaties als de locatie van de flexwerker en de relatie verschillend zijn. Deze verdeelsleutels staan in de velden: bi_fwloc_perc_uren en de 7 velden die volgend. Als bi_fwloc_perc_uren de waarde 30 bevat is 30% van het totaal aantal uren bedoeld voor de locatie van de flexwerker en 70% voor de locatie van de relatie. Er is voor de verdeling van de omzet en de kosten een aparte verdeelsleutel. Bij dezelfde plaatsing kan bv. de verdeling 50%-50% zijn voor de omzet en voor de kosten.
Elke flexwerker en relatie hebben een relatiebeheerder in Easyflex, en voor de verdeling van de uren en omzet-kosten over verschillende relatiebeheerders zijn er ook aparte verdeelsleutels (bi_fwbeh_perc_uren, bi_rlbeh_perc_uren, bi_fwbeh_perc_omzet_kosten, en bi_rlbeh_perc_omzet_kosten). 

xsd:float

Het actuele percentage van de omzet en de kosten die de relatiebeheerder van de flexwerker krijgt. Kan leeg zijn.


 bi_rlbeh_perc_omzet_kosten

In Easyflex is het per plaatsing mogelijk om de uren en de omzet/kosten te verdelen over locaties als de locatie van de flexwerker en de relatie verschillend zijn. Deze verdeelsleutels staan in de velden: bi_fwloc_perc_uren en de 7 velden die volgend. Als bi_fwloc_perc_uren de waarde 30 bevat is 30% van het totaal aantal uren bedoeld voor de locatie van de flexwerker en 70% voor de locatie van de relatie. Er is voor de verdeling van de omzet en de kosten een aparte verdeelsleutel. Bij dezelfde plaatsing kan bv. de verdeling 50%-50% zijn voor de omzet en voor de kosten.
Elke flexwerker en relatie hebben een relatiebeheerder in Easyflex, en voor de verdeling van de uren en omzet-kosten over verschillende relatiebeheerders zijn er ook aparte verdeelsleutels (bi_fwbeh_perc_uren, bi_rlbeh_perc_uren, bi_fwbeh_perc_omzet_kosten, en bi_rlbeh_perc_omzet_kosten). 

xsd:float

Het actuele percentage van de omzet en de kosten die de relatiebeheerder van de relatie krijgt. Kan leeg zijn.

bi_functie

xsd:string

De naam van de functie.

bi_functie_discipline

xsd:int


 Type nummer van de functiediscipline.

20420 = N.v.t.
20421 = Administratief
20422 = (Para)medisch
20423 = Technisch
20424 = Industrieel
20429 = Overige

bi_loonsliptekst

xsd:string

Afwijkende loonsliptekst.

bi_factuurtekst

xsd:string

Afwijkende factuurtekst.

Het proces van invoeren gegevens, accorderen van een declaratie, verlonen en factureren kan ervoor zorgen dat een regel meerdere malen wordt gewijzigd. 

* Het is ook mogelijk dat meerdere businessunits zijn gekoppeld aan een plaatsing in Easyflex met een procentuele verdeling van omzet/kosten. Dan wordt per afzonderlijke businessunit een declaratieregel geretourneerd met daarin het idnr van een business unit en enkel die uren, kosten en omzet die horen bij dezelfde businessunit.

Het is mogelijk om gegevens van een bepaalde maand te selecteren door de combinatie jaar-maand te gebruiken. Of het is mogelijk om gegevens van een bepaalde week te selecteren van een jaar, gebruik dan de invoer parameters jaar-week. Een jaar kan 52 of 53 weken hebben, als om week 53 wordt gevraagd voor een jaar met 52 weken zal een fout worden geretourneerd dat de parameterwaarde niet geldig is voor ‘week’.

  • No labels