Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In dit hoofdstuk worden alle webservices beschreven die te maken hebben met het urenportaal.

Let op, het urenportaal gaat het oude declaraties systeem vervangen. Zolang het urenportaal nog niet is geactiveerd zijn de webservices nog niet beschikbaar. Op het moment dat het urenportaal geactiveerd wordt komen de nieuwe webservices beschikbaar, en zullen de oude webservices niet meer beschikbaar zijn. Een aanroep naar een webservice call die niet beschikbaar is zal een exception geven.

Status

Alle declaraties zijn in het urenportaal opgedeeld in 2 verschillende groepen: openstaande declaraties en ingediende declaraties. Een declaratie is openstaand als deze nog niet geaccordeerd is. Zolang een declaratie nog niet geaccordeerd is mag deze nog gewijzigd worden. Een declaratie die geaccordeerd is mag niet meer gewijzigd worden.
Als een declaratie is geaccordeerd valt deze onder de ingediende declaraties. Ingediende declaraties mogen niet gewijzigd worden, deze blijven beschikbaar tot 1 maand nadat deze verwerkt zijn.


Eenheid

De eenheid van een vergoeding bepaalt hoe deze vergoeding geïnterpreteerd dient te worden. Een vergoeding heeft een aantal en een bedrag (totaal = aantal * bedrag). Voor een vergoeding mag altijd maar een van deze twee waarden gevuld worden, de eenheid bepaalt welke van deze dat dit is. We kennen de volgende eenheden voor vergoedingen:

 • uur: Opgave van vergoedingen per "uur" is altijd in minuten. Indien leeg gelaten wordt het aantal automatisch berekend a.h.v. het aantal gewerkte uren.
 • dag: Opgave van vergoedingen per "dag" is een float met 2 decimalen, halve dagen invoeren is dus mogelijk. Indien leeg gelaten wordt het aantal automatisch berekend a.h.v. het aantal dagen (ma t/m vr).
 • gewerkte-dag: Opgave van vergoedingen per "gewerkte-dag" is een float met 2 decimalen, halve dagen invoeren is dus mogelijk. Indien leeg gelaten wordt het aantal automatisch berekend a.h.v. het aantal gewerkte dagen.
 • stuk: Opgave van vergoedingen per "stuk" is een float met 2 decimalen.
 • km: Opgave van vergoedingen per "km" is een geheel getal, halve kilometers zijn dus niet toegestaan.
 • bedrag: Opgave van vergoedingen van het eenheid "bedrag" is een float met 2 decimalen. In plaats van dat het aantal gevuld moet worden, moet hier het bedrag/tarief gevuld worden.
 • relatie uur: Opgave van vergoedingen per ‘relatie uur’ is altijd in minuten. Indien leeg gelaten wordt het aantal automatisch berekend a.d.h.v. het aantal gewerkte uren voor de relatie.

Soort looncomponent

Alle looncomponenten in Easyflex zijn gecategoriseerd in verschillende soorten, hier volgt een overzicht van alle soorten die voor kunnen komen.

Uren:

 • normale uren
 • overwerkuren
 • onregelmatige uren
 • verlaagde uurlonen
 • verhoogde uurlonen
 • leegloop
 • arbeidsongeschiktheid

Vergoedingen / inhoudingen:

 • vergoedingen belast
 • reiskostenvergoedingen belast/onbelast
 • vergoedingen belast/onbelast
 • vergoedingen in natura
 • vergoedingen onbelast
 • inhoudingen
 • reiskostenvergoeding onbelast

Reserveringen:

 • kort verzuim
 • feestdagen
 • vakantiedagen
 • vakantiegeld
 • arbeidsduurverkorting
 • p.o.b.
 • tijd voor tijd
 • overige reserveringen

Declaratie status

De declaratie status is de status die de declaratie in Easyflex heeft. 

Deze status is niet handmatig te wijzigen maar wijzigt bijvoorbeeld als een declaratie geaccordeerd wordt door de flexwerker / inlener. In Easyflex is deze status wel te wijzigen.

 • ontbreekt
  De opgave ontbreekt, de declaratie is leeg
 • onvolledig
  Accordering is onvolledig, flexwerker heeft bijvoorbeeld al geaccordeerd maar de relatie nog niet.
 • gereed
  Gereed voor eindaccordering door een medewerker. Flexwerker en relatie hebben de declaratie beiden geaccordeerd, een medewerker in Easyflex moet dit nog accorderen.
  Deze status kan overgeslagen worden als er voor is gekozen dat er automatisch geaccordeerd moet worden.
 • wachten
  In Easyflex heb je de mogelijkheid om een declaratie op wachten (on-hold) te zetten, er kan dan niets met deze declaratie gedaan worden. Deze staat los in dit schema omdat een declaratie op ieder moment (met uitzondering van bewerking en afgewikkeld) op wachten gezet kan worden.
 • geaccordeerd
  De declaratie is geaccordeerd voor verwerking, kan opgepakt worden door het verlonings / facturatie proces.
 • bewerking
  De declaratie is op dit moment in bewerking (door een medewerker of het verlonings / facturatie proces)
 • afgewikkeld
  De declaratie is volledig afgewikkeld, verloond en gefactureerd.

Processtatus

De processtatus is een status die aangeeft in welke stap van het invoerproces de declaratie zich bevind gezien vanuit de flexwerker of de relatie. De flexwerker en relatie kennen beiden hun eigen processtatus. Door middel van uren invullen of het wijzigen van de processtatus kan de algemene status van de declaratie wijzigen.

 • nieuw
  De declaratie is nieuw voor de flexwerker / relatie. Er zijn nog geen uren door hem ingevoerd en is nog niet geaccordeerd. De processtatus kan niet handmatig terug op nieuw gezet worden.
 • bezig
  Bezig geeft aan dat de flexwerker / relatie reeds uren heeft ingevuld, of iets aan de declaratie heeft gewijzigd. De processtatus wordt automatisch op bezig gezet als er uren worden toegevoegd. De processtatus kan ook terug op bezig gezet worden als deze eerder al op gereed is gezet.
 • gereed
  Gereed geeft aan dat de flexwerker / relatie klaar is met uren invoeren. Deze kan voor de relatie gebruikt worden om aan te geven dat deze geaccordeerd mogen worden. Een relatie kan meerdere gebruikers aanmaken en hierbij het invullen en accorderen opsplitsen. Een gebruiker kan dan bijvoorbeeld alleen uren invullen en gereed melden, een andere gebruiker mag deze dan accorderen.
 • akkoord
  Akkoord geeft aan dat de flexwerker / relatie de urendeclaratie geaccordeerd / verzonden heeft. Hij kan op dat moment niets meer wijzigen aan de urendeclaratie.


Foutmeldingen

De volgende exceptions kunnen voorkomen:

 • Urenportaal is nog niet geactiveerd, OPERATION is niet beschikbaar
  Deze foutmelding komt voor als een webservice call wordt uitgevoerd als het urenportaal nog niet is geactiveerd. Pas als het urenportaal in Easyflex is geconfigureerd en geactiveerd zijn de webservice call's beschikbaar.
 • Kostprijzen error for <jaar>
  Deze foutmelding kan voorkomen als er uren worden ingevoerd voor een nieuw looncomponent waarvoor er in Easyflex nog geen kostprijzen zijn berekend. Het is niet mogelijk deze situatie vooraf te detecteren, dit is een fout in de bedrijfsinstellingen van Easyflex en komt in principe niet voor. Als deze fout zich voordoet moet de controlelijst bedrijfsinstellingen in Easyflex geraadpleegd worden.
 • VELDNAAM: looncomponent with idnr LCNR (PERCFW% / PERCRL%) is unavailable
  VELDNAAM: looncomponent with idnr LCNR (EENHEID) is unavailable
  VELDNAAM: looncomponent with idnr LCNR is unavailable
  Deze foutmelding komt voor als er wordt geprobeerd uren / vergoeding te wijzigen voor een looncomponent welke niet beschikbaar is voor de relatie / flexwerker. Komt voor als je uren probeert te wijzigen voor een looncomponent die niet voorkomt in rf_declaratie_looncomponent
 • VELDNAAM: looncomponent with idnr LCNR (PERCFW% / PERCRL%) is read_only
  VELDNAAM: looncomponent with idnr LCNR (EENHEID) is read_only
  VELDNAAM: looncomponent with idnr LCNR is read_only
  Deze foutmelding komt voor als er wordt geprobeerd uren / vergoeding te wijzigen voor een looncomponent welke niet gewijzigd mag worden door de relatie / flexwerker. Komt voor als je uren probeert te wijzigen voor een looncomponent die voorkomt in rf_declaratie_looncomponent maar waarvoor het veld wijzig op 0 staat.
 • rf_decl_uur_idnr IDNR does not exist
  rf_decl_geld_idnr IDNR does not exist
  rf_decl_opn_idnr IDNR does not exist
  Deze fout komt voor als je een regel probeert te wijzigen aan de hand van het regel idnr, maar deze regel bestaat niet.
 • Invalid type opname for "LCTYPE"
  Deze foutmelding komt voor als je voor een extra opname het verkeerde veld hebt gevuld. Als je bijvoorbeeld voor een reservering in geld (bv vakantiegeld) een aantal uren invult.
 • VELDNAAM not available for update
  Deze foutmelding komt voor als je voor een bepaalde urenregel een veld gevuld hebt die niet gewijzigd mag worden. Bijvoorbeeld rf_decl_uur_uurloon. Velden die niet gewijzigd mogen worden moet je leeg laten bij een update!
 • VELDNAAM not available for FW
  VELDNAAM not available for RL
  Deze foutmelding komt voor als een veld wordt gewijzigd welke niet beschikbaar is. Komt voor als bijvoorbeeld aantal_fw gevuld wordt door een ingelogde relatie.
 • Declaratie DECLNR is not available
  Declaratie DECLNR is not available for update
  Declaratie currently in use, not available for update
  Deze fout komt voor als een declaratienummer wordt gebruikt die niet beschikbaar is / gewijzigd mag worden.


6.1 fw_reserveringen

Met deze webservice kunnen alle reserveringsstanden van de ingelogde flexwerker opgevraagd worden. Alle reserveringen waarvoor een saldo aanwezig is worden teruggemeld, er wordt een saldo in uren en in geld teruggemeld.

Parameters

Voor dit request zijn er geen parameters.

Fields

Attribuut

Type

Omschrijving

fw_res_speccode

xsd:string

Risicogroepnummer

fw_res_premiegroep

xsd:string

Premiegroep

fw_res_lc_idnr

xsd:int

Looncomponent idnr

fw_res_lc_soort

xsd:string

Het soort looncomponent

fw_res_lc_loonslip_tekst

xsd:string

Looncomponent omschrijving die getoond wordt op de loonspecificatie

fw_res_opslagnr

xsd:int

Code van de reservering / opslag

fw_res_opslagnaam

xsd:string

Naam van de reservering / opslag

fw_res_saldo_geld

xsd:float

Het huidige saldo in geld

fw_res_saldo_tijd

xsd:int

Het huidige saldo in tijd (minuten)
Is leeg (NULL) als het gaat om een reservering die geen waarde in tijd kent, bijvoorbeeld vakantiegeld!


6.2 rf_declaratie_settings

Met deze webservice kunnen de algemene instellingen van het urenportaal worden opgevraagd. Deze instellingen zijn in Easyflex aan te passen en geven de gevraagde werking aan. De waardes van deze instellingen zorgen niet voor beperkingen en kunnen genegeerd worden indien dat wenselijk is. Het wordt echter aanbevolen rekening te houden met deze instellingen omdat het urenportaal dan beter aansluit aan de instellingen die in Easyflex gemaakt worden.

Parameters

Voor dit request zijn er geen parameters.

Fields

Attribuut

Type

Omschrijving

rf_decl_view

xsd:string

 Het gewenste soort overzicht.

eenvoudig
uitgebreid

rf_decl_toelichting

xsd:string

De algemene toelichting voor een declaratie

rf_decl_invoeren

xsd:int

 Instelling die aangeeft of er urendeclaraties ingevoerd mogen worden of niet.

0 = invoeren niet toegestaan, urenportaal niet actief
1 = invoeren toegestaan, urenportaal geactiveerd

Voor gebruikers kan het urenportaal uitgeschakeld worden.

rf_decl_accordering

xsd:string


 Deze instelling geeft aan op welke manier er geaccordeerd dient te worden.

nvt = Accorderen van declaraties is niet toegestaan.

declaratie = Individuele declaraties mogen geaccordeerd worden.

periode = Accorderen is alleen toegestaan voor een hele periode, alle declaraties van dezelfde periode moeten tegelijkertijd worden geaccordeerd.

periode en kostenplaats = Accorderen is alleen toegestaan voor een hele periode van een kostenplaats, alle declaraties van dezelfde periode en kostenplaats moeten tegelijkertijd worden geaccordeerd.

rf_decl_disclaimer

xsd:string

De accorderingsdisclaimer voor relaties. Dit veld kan een tekst bevatten die de inlener moet accepteren op het moment dat hij declaraties wil gaan accorderen.


6.3 rf_declaraties_perioden

Met dit webservice request kunnen alle periodes opgevraagd worden waarvoor er declaraties aanwezig zijn.

Parameters

Attribuut

Type

Verplicht

Omschrijving

rf_decl_status

xsd:int

O
 Filter op status van de declaraties.

0 = Openstaande declaraties
1 = Ingediende declaraties
2 = Alle declaraties

Fields

Attribuut

Type

Omschrijving

rf_decl_jaar

xsd:int

Het jaar van de declaratie

rf_decl_periodesoort

xsd:string

 De periodesoort van de declaratie.

week
4-weken
maand

rf_decl_periodenr

xsd:int

Het periodenummer

rf_decl_startdatum

xsd:string

De startdatum van de declaratie

rf_decl_einddatum

xsd:string

De einddatum van de declaratie

rf_decl_aantal

xsd:int

Het aantal declaraties beschikbaar in deze periode6.4 rf_declaraties_kostenplaatsen

Met dit webservice request kunnen alle kostenplaatsen opgevraagd worden waarvoor er declaraties aanwezig zijn.

Parameters

Attribuut

Type

Verplicht

Omschrijving

rf_decl_status

xsd:int

O
 Filter op status van de declaraties.

0 = Openstaande declaraties
1 = Ingediende declaraties
2 = Alle declaraties

Fields

Attribuut

Type

Omschrijving

rl_kostenplaats_idnr

xsd:int

Het idnr van de kostenplaats.
"0" als er geen kostenplaats is.

rl_kostenplaats_rlnr

xsd:int

Het registratienummer van de relatie waarbij deze kostenplaats bestaat.

rl_kostenplaats_bedrijfsnaam

xsd:string

Bedrijfsnaam van de relatie waarbij deze kostenplaats bestaat.

rl_kostenplaats_code

xsd:string

De code van de kostenplaats

rl_kostenplaats_naam

xsd:string

De naam van de kostenplaats

rl_kostenplaats_status

xsd:string

 De status van de kostenplaats.

actief
passief

rf_decl_aantal

xsd:int

Het aantal declaraties beschikbaar voor deze kostenplaats.


6.5 rf_declaraties

Met dit request kunnen alle declaraties opgevraagd worden die beschikbaar zijn voor de ingelogde flexwerker of relatie.Met behulp van de parameters kan gefilterd worden op bijvoorbeeld de periode of de kostenplaats waarvoor de declaraties opgevraagd moeten worden.

Parameters

Attribuut

Type

Verplicht

Omschrijving

rf_decl_idnrs

rf_decl_idnr[]

O

Filter op een set van declaratienummers.

rf_decl_status

xsd:int

O
 Filter op status van de declaraties.

0 = Openstaande declaraties
1 = Ingediende declaraties
2 = Alle declaraties

rf_decl_kostenplaats

xsd:int

O

Filter op kostenplaats
0 = Zonder kostenplaats

rf_declaratie_start_datum

xsd:string

O

Filter op een handmatige periode, alle declaraties die overlap hebben met deze periode worden opgevraagd.

Datumformaat: DD-MM-YYYY

rf_declaratie_eind_datum

xsd:string

O

rf_decl_jaar

xsd:int

O

Filter op het jaar van de declaratie, bv 2011

rf_decl_periodesoort


xsd:string

O
 Filter op de periode van de declaratie.

week
4-weken
maand

Let op: periodesoort en periodenr moeten beiden worden opgegeven. periodenr is namelijk een verbijzondering van periodesoort. Zonder soort periode zegt het periodenummer niets!

rf_decl_periodenr

xsd:int

O

rf_decl_volgorde

xsd:string

O
 Sorteer volgorde van de declaraties, mogelijke waarden zijn.

oplopend : oudste declaraties eerst
aflopend : nieuwste declaraties eerst

Standaard volgorde is oplopend.

Fields

Attribuut

Type

Omschrijving

rf_decl_idnr

xsd:int

Het declaratienummer

rf_decl_jaar

xsd:int

Het jaar van de declaratie

rf_decl_periodesoort

xsd:string

 De periodesoort van de declaratie.

week
4-weken
maand

rf_decl_periodenr

xsd:int

Het periodenummer

rf_decl_startdatum

xsd:string

De startdatum van de declaratie

rf_decl_einddatum

xsd:string

De einddatum van de declaratie

rf_decl_status

xsd:string

 De status van de declaratie binnen Easyflex.

ontbreekt
onvolledig
gereed
wachten
geaccordeerd
bewerking
afgewikkeld

rf_decl_status_fw

xsd:string

 De processtatus van de declaratie voor de flexwerker.

nieuw
bezig
gereed
akkoord
verwerkt

rf_decl_status_rl

xsd:string

 De processtatus van de declaratie voor de relatie.

nieuw
bezig
gereed
akkoord
verwerkt

rf_decl_gereed_fw

xsd:int

 Status van de gereedmelding door de flexwerker.

-1 = Flexwerker hoeft niet te accorderen
0 = Flexwerker moet nog accorderen
1 = Flexwerker heeft geaccordeerd

rf_decl_gereed_rl

xsd:int

 Status van de gereedmelding door de relatie.

-1 = Flexwerker hoeft niet te accorderen
0 = Flexwerker moet nog accorderen
1 = Flexwerker heeft geaccordeerd

rf_decl_opmerking_fw

xsd:string

De opmerking van de flexwerker

rf_decl_opmerking_rl

xsd:string

De opmerking van de relatie

rf_decl_eindewerk_fw

xsd:int

 Eindewerk melding door de flexwerker.

0 = Geen einde werk aangegeven
1 = Einde werk

rf_decl_eindewerk_rl

xsd:int

 Eindewerk melding door de relatie.

0 = Geen einde werk aangegeven
1 = Einde werk

rf_decl_tvt

xsd:string

 Instelling die aangeeft hoe er omgegaan moet worden met overwerkuren.

UITBETALEN = Overwerk uitbetalen.
SPAREN = Overwerk moet gespaard worden als TVT

TOESLAGDEEL = Alleen het toeslagdeel van overwerk wordt gespaard.

rf_decl_tvt_onrxsd:string
 Instelling die aangeeft hoe er omgegaan moet worden met onregelmatige uren.

UITBETALEN = Onregelmatige uren uitbetalen.
SPAREN = Onregelmatige uren moeten gespaard worden als TVT.

TOESLAGDEEL = Alleen het toeslagdeel van onregelmatige uren wordt gespaard.

rf_decl_default_lcnr

xsd:int

Gegevens over het standaard looncomponent voor deze declaratie.

rf_decl_default_lc_percfw

xsd:float

rf_decl_default_lc_percrl

xsd:float

rf_decl_default_lc_wijzig_fw

xsd:int

rf_decl_default_lc_wijzig_rl

xsd:int

rf_decl_aanvraagnr

xsd:int

Het identificatienummer van de aanvraag

rf_decl_jobnr

xsd:int

Het registratienummer van de plaatsing

rf_decl_job_functie

xsd:string

De functie van de plaatsing

rf_decl_job_startdatum

xsd:string

De startdatum van de plaatsing

rf_decl_job_einddatum

xsd:string

De einddatum van de plaatsing

rf_decl_job_kostenplaats_nr

xsd:int

De kostenplaats van de plaatsing

rf_decl_job_speccode

xsd:string

Risicogroepnummer

rf_decl_job_premiegroep

xsd:string

Premiegroep

rf_decl_flexwerker_idnr

xsd:int

Registratienummer van de flexwerker

rf_decl_flexwerker

xsd:string

Volledige naam van de flexwerker

rf_decl_flexwerker_achternaam

xsd:string

Achternaam van de flexwerker

rf_decl_relatie_idnr

xsd:int

Registratienummer van de relatie

rf_decl_relatie

xsd:string

Bedrijfsnaam van de relatie

rf_decl_geaccordeerd_op

xsd:dateTime

Datum en tijd wanneer de declaratie is geaccordeerd

rf_decl_geaccordeerd_door

xsd:string

Naam van de medewerker die de declaratie heeft geaccordeerd


6.6 rf_declaratie_looncomponent

Met dit webservice request kunnen alle looncomponenten opgevraagd worden die voor deze declaratie ingevoerd mogen worden.

Per declaratie kunnen er andere looncomponenten beschikbaar zijn. Dit is afhankelijk van de bedrijfsinstellingen in Easyflex en de lonen en tarieven van de plaatsing.

Parameters

Attribuut

Type

Verplicht

Omschrijving

rf_decl_idnr

xsd:int

O

Het declaratienummer

Fields

Attribuut

Type

Omschrijving

rf_decl_lc_idnr

xsd:int

Het idnr van het looncomponent

rf_decl_lc_type

xsd:string

 Het type looncomponent.

uren
vergoeding
reservering_uren
reservering_geld

rf_decl_lc_soort

xsd:string

Het soort looncomponent

rf_decl_lc_loonslip_tekst

xsd:string

Omschrijving die getoond wordt op de loonspecificatie

rf_decl_lc_factuur_tekst

xsd:string

Omschrijving die getoond wordt op de factuur

rf_decl_lc_eenheid

xsd:string

Eenheid van het looncomponent

rf_decl_lc_percentage_fw

xsd:float

Het flexwerker percentage
Let op: reserveringen hebben percentage van 0%

rf_decl_lc_percentage_rl

xsd:float

Het relatie percentage
Let op: reserveringen hebben percentage van 0%

rf_decl_lc_uurloon

xsd:float

Het uurloon voor dit looncomponent of tarief in geval van  een vergoeding.

rf_decl_lc_tarief

xsd:float

Het factuurtarief voor dit looncomponent of tarief in geval van een vergoeding.

rf_decl_lc_toelichting_rl

xsd:string

De toelichting bij dit looncomponent bestemd voor de relatie

rf_decl_lc_naam_kort_rl

xsd:string

De verkorte naam bij dit looncomponent bestemd voor de relatie

rf_decl_lc_toelichting_fw

xsd:string

De toelichting bij dit looncomponent bestemd voor de flexwerker

rf_decl_lc_naam_kort_fw

xsd:string

De verkorte naam bij dit looncomponent bestemd voor de flexwerker

rf_decl_lc_wijzig_rl

xsd:int


 Instelling die aangeeft of dit looncomponent gewijzigd mag worden door de relatie.

0 = Wijzigen is niet toegestaan
1 = Wijzigen is toegestaan

rf_decl_lc_wijzig_fw

xsd:int

 Instelling die aangeeft of dit looncomponent gewijzigd mag worden door de flexwerker.

0 = Wijzigen is niet toegestaan
1 = Wijzigen is toegestaan6.7 rf_declaratie_regels

Met dit webservice request kunnen alle declaratieregels van een set van declaraties worden opgevraagd. Een declaratieregel kan een uren, vergoeding of opname regel zijn.

Parameters

Attribuut

Type

Verplicht

Omschrijving

rf_decl_idnrs

rf_decl_idnr[]

V

Filter op een set van declaratienummers.

Fields

Attribuut

Type

Omschrijving

rf_decl_idnr

xsd:int

Het declaratienummer

rf_decl_uren

rf_decl_uur[]

Array van alle uren regels behorende bij deze declaratie

rf_decl_vergoedingen

rf_decl_geld[]

Array van alle vergoeding regels behorende bij deze declaratie

rf_decl_opnamen

rf_decl_opn[]

Array van alle opname regels behorende bij deze declaratie

Type rf_decl_uur

Iedere urenregel is uniek te identificeren a.h.v. rf_decl_uur_idnr, of de combinatie van rf_decl_uur_datum, rf_decl_lc_idnr, rf_decl_lc_percentage_fw en rf_decl_lc_percentage_rl.

Attribuut

Type

Omschrijving

rf_decl_uur_idnr

xsd:int

Het idnr van deze urenregel

rf_decl_uur_datum

xsd:string

De datum van deze urenregel

Datumformaat: DD-MM-YYYY

rf_decl_lc_idnr

xsd:int

Het idnr van het looncomponent

rf_decl_lc_type

xsd:string

 Het type looncomponent.

uren
vergoeding
reservering_uren
reservering_geld

rf_decl_lc_soort

xsd:string

Het soort looncomponent

rf_decl_lc_loonslip_tekst

xsd:string(50)

Omschrijving die getoond wordt op de loonspecificatie

rf_decl_lc_factuur_tekst

xsd:string(50)

Omschrijving die getoond wordt op de factuur

rf_decl_lc_percentage_fw

xsd:float

Het flexwerker percentage.

Let op: reserveringen hebben percentage van 0%
Percentage kan liggen tussen 0.00 en 999.99

rf_decl_lc_percentage_rl

xsd:float

Het relatie percentage.

Let op: reserveringen hebben percentage van 0%
Percentage kan liggen tussen 0.00 en 999.99

rf_decl_uur_aantal_fw

xsd:float

Het aantal minuten opgegeven door de flexwerker.
Het aantal kan liggen tussen 0 en 1440 minuten.

rf_decl_uur_aantal_rl

xsd:float

Het aantal minuten opgegeven door de relatie.
Het aantal kan liggen tussen 0 en 1440 minuten.

rf_decl_uur_uurloon

xsd:float

Het uurloon voor deze urenregel.

rf_decl_uur_tarief

xsd:float

Het factuurtarief voor deze urenregel.

rf_decl_uur_kostenplaats

xsd:int

De kostenplaats van deze urenregel.

rf_decl_uur_loonspecificatie_idnr

xsd:int

Het idnr van de loonspecificatie waarin deze urenregel verwerkt is. Met fw_loonspecificaties kan de loonspecificatie zelf opgehaald worden.

rf_decl_uur_factuur_idnr

xsd:int

Het idnr van de factuur waarin deze urenregel verwerkt is. Met rl_facturen kan de factuur zelf opgehaald worden.

Type rf_decl_geld

Een vergoedingregel is alleen uniek te identificeren a.h.v. rf_decl_geld_idnr.

Attribuut

Type

Omschrijving

rf_decl_geld_idnr

xsd:int

Het idnr van deze vergoeding

rf_decl_lc_idnr

xsd:int

Het idnr van het looncomponent

rf_decl_lc_type

xsd:string

 Het type looncomponent.

uren
vergoeding
reservering_uren
reservering_geld

rf_decl_lc_soort

xsd:string

Het soort looncomponent

rf_decl_lc_loonslip_tekst

xsd:string

Omschrijving die getoond wordt op de loonspecificatie

rf_decl_lc_factuur_tekst

xsd:string

Omschrijving die getoond wordt op de factuur

rf_decl_lc_eenheid

xsd:string

Eenheid van het looncomponent

rf_decl_geld_aantal_fw

xsd:float

Het aantal opgegeven door de flexwerker

rf_decl_geld_aantal_rl

xsd:float

Het aantal opgegeven door de relatie

rf_decl_geld_bedrag_fw

xsd:float

Het flexwerker tarief voor deze vergoeding.

In geval van een vergoeding met eenheid "Bedrag" bevat dit het opgegeven bedrag.

rf_decl_geld_bedrag_rl

xsd:float

Het relatie tarief voor deze vergoeding.

In geval van een vergoeding met eenheid "Bedrag" bevat dit het opgegeven bedrag.

rf_decl_geld_kostenplaats

xsd:int

De kostenplaats van deze vergoedingregel

rf_decl_geld_loonspecificatie_idnr

xsd:int

Het idnr van de loonspecificatie waarin deze vergoedingregel verwerkt is. Met fw_loonspecificaties kan de loonspecificatie zelf opgehaald worden.

rf_decl_geld_factuur_idnr

xsd:int

Het idnr van de factuur waarin deze vergoedingregel verwerkt is. Met rl_facturen kan de factuur zelf opgehaald worden.


Type rf_decl_opn

Een opnameregel is uniek te identificeren a.h.v. rf_decl_opn_idnr of de combinatie van rf_decl_opn_speccoderf_decl_opn_premiegroep en rf_decl_lc_idnr.

Attribuut

Type

Omschrijving

rf_decl_opn_idnr

xsd:int

Het idnr van deze opname regel

rf_decl_opn_speccode

xsd:string

Risicogroepnummer

rf_decl_opn_premiegroep

xsd:string

Premiegroep

rf_decl_lc_idnr

xsd:int

Het idnr van het looncomponent

rf_decl_lc_type

xsd:string

 Het type looncomponent.

uren
vergoeding
reservering_uren
reservering_geld

rf_decl_lc_soort

xsd:string

Het soort looncomponent

rf_decl_lc_loonslip_tekst

xsd:string

Omschrijving die getoond wordt op de loonspecificatie

rf_decl_opn_geld

xsd:float

De extra opname in geld, indien het gaat om een reservering in geld

rf_decl_opn_tijd

xsd:int

De extra opname in minuten, indien het gaat om een reservering in tijd

rf_decl_opn_loonspecificatie_idnr

xsd:int

Het idnr van de loonspecificatie waarin deze opname regel verwerkt is. Met fw_loonspecificaties kan de loonspecificatie zelf opgehaald worden.


6.8 rf_declaratie_regels_update

Met dit webservice request is het mogelijk een of meerdere regels van een declaratie te wijzigen. Er wordt alleen iets gewijzigd als er ook iets aangegeven is om te wijzigen.
Als bijvoorbeeld alleen de uren op vrijdag gewijzigd moeten worden, hoeft alleen de regel van vrijdag meegestuurd te worden, de overige regels zullen niet wijzigen. 
Wel is het zo dat als alleen de kostenplaats van een regel aangepast moet worden, ook de aantallen/bedragen meegestuurd moeten worden van flexwerker of relatie, afhankelijk van ingelogde accounttype, omdat ze anders worden gewist.


Parameters

Attribuut

Type

Verplicht

Omschrijving

rf_decl_idnr

xsd:int

V

Het declaratienummer waarvoor de regels gewijzigd moeten worden.

rf_decl_uren

rf_decl_uur[]

O

Een array van urenregels die gewijzigd moeten worden

rf_decl_vergoedingen

rf_decl_geld[]

O

Een array van vergoedingregels die gewijzigd moeten worden

rf_decl_opnamen

rf_decl_opn[]

O

Een array van opnameregels die gewijzigd moeten worden

Fields

Attribuut

Type

Omschrijving

rf_decl_result

xsd:string

Resultaatcode die aangeeft of het aanpassen gelukt is.
Zal altijd de waarde success bevatten. Als er een fout optreedt wordt er namelijk een exception gegeven.


rf_decl_uur

Iedere urenregel is uniek te identificeren a.h.v. rf_decl_uur_idnr, of de combinatie van rf_decl_uur_datum, rf_decl_lc_idnr, rf_decl_lc_percentage_fw en rf_decl_lc_percentage_rl. Een urenregel kan alleen maar aangepast worden, een urenregel kan niet handmatig toegevoegd of verwijderd worden. Dit is een gevolg van de wijziging die gedaan wordt. Als er bijvoorbeeld 8 uur wordt ingevuld voor een bepaald looncomponent en datum waarvoor er nog geen regel bestaat, dan wordt er automatisch een regel aangemaakt. Als een bepaalde regel voor de flexwerker op 0 gezet wordt, en het aantal van de relatie is ook 0, dan zal de regel verwijderd worden. Niet alle velden kunnen aangepast worden, alleen de volgende velden zijn te wijzigen:

 • rf_decl_lc_loonslip_tekst
  De omschrijving zoals die getoond gaat worden op de loonspecificatie
 • rf_decl_lc_factuur_tekst
  De omschrijving zoals die getoond gaat worden op de factuur
 • rf_decl_uur_aantal_fw
  Het aantal minuten opgegeven door de flexwerker, kan alleen door de flexwerker gewijzigd worden.
 • rf_decl_uur_aantal_rl
  Het aantal minuten opgegeven door de flexwerker, kan alleen door de relatie gewijzigd worden.
 • rf_decl_uur_kostenplaats
  Een urenregel kan gekoppeld zijn aan een kostenplaats, er is geen splitsing tussen relatie en flexwerker. Om de kostenplaats te wissen moet de waarde 0 worden toegekend.

Let op: als er geen waarde wordt meegegeven zal het veld niet wijzigen.

rf_decl_geld

Een vergoedingregel is alleen uniek te identificeren a.h.v. rf_decl_geld_idnr. Een vergoedingregel kan alleen aangepast worden, er kan geen extra vergoeding regel worden toegevoegd of een vergoeding worden verwijderd. Het is mogelijk het aantal van de vergoeding op 0 te zetten, maar de vergoeding zelf zal hierdoor niet verwijderd worden.

Niet alle velden kunnen aangepast worden, alleen de volgende velden zijn te wijzigen:

 • rf_decl_lc_loonslip_tekst
  De omschrijving zoals die getoond gaat worden op de loonspecificatie
 • rf_decl_lc_factuur_tekst
  De omschrijving zoals die getoond gaat worden op de factuur
 • rf_decl_geld_kostenplaats
  Een vergoeding kan gekoppeld zijn aan een kostenplaats, er is geen splitsing tussen relatie en flexwerker. Om de kostenplaats te wissen moet de waarde 0 worden toegekend.
 • rf_decl_geld_aantal_fw
  Het aantal zoals opgegeven door de flexwerker, kan alleen door de flexwerker gewijzigd worden.
  Voor vergoedingen met eenheid bedrag is het aantal eveneens niet te wijzigen, in dat geval kan alleen uurloon gewijzigd worden.
 • rf_decl_geld_aantal_rl
  Het aantal zoals opgegeven door de relatie, kan alleen door de relatie gewijzigd worden.
  Voor vergoedingen met eenheid bedrag is het aantal eveneens niet te wijzigen, in dat geval kan alleen tarief gewijzigd worden.
 • rf_decl_geld_bedrag_fw
  Het bedrag zoals opgegeven door de flexwerker, kan alleen door de flexwerker gewijzigd worden. Kan alleen gewijzigd worden voor vergoedingen met eenheid "bedrag".
 • rf_decl_geld_bedrag_rl
  Het bedrag zoals opgegeven door de relatie, kan alleen door de flexwerker gewijzigd worden. Kan alleen gewijzigd worden voor vergoedingen met eenheid "bedrag".

Afhankelijk van de eenheid liggen er bepaalde restricties op aantal en bedrag:

 • uur
  Aantal moet een geheel getal zijn, maximaal 59999, bedrag moet leeg zijn.
  Het totaal (aantal minuten / 60 * bedrag) mag niet hoger worden dan € 99.999,99!
 • dag / gewerkte-dag
  Aantal mag 2 decimalen hebben, maximaal 999,99; bedrag moet leeg zijn.
  Het totaal (aantal dagen * bedrag) mag niet hoger worden dan € 99.999,99!
 • stuk
  Aantal mag 2 decimalen hebben, maximaal 99999,99; bedrag moet leeg zijn.
  Het totaal (aantal stuks * bedrag) mag niet hoger worden dan € 99.999,99!
 • km
  Aantal moet een geheel getal zijn, maximaal 9999, bedrag moet leeg zijn.
  Het totaal (aantal km * bedrag) mag niet hoger worden dan € 99.999,99!
 • bedrag
  Aantal moet leeg zijn, bedrag mag 2 decimalen hebben, maximaal € 99.999.99!
 • relatie uur Aantal moet een geheel getal zijn, maximaal 59999, bedrag moet leeg zijn.
  Het totaal (aantal minuten / 60 * bedrag) mag niet hoger worden dan € 99.999,99!

rf_decl_opn

Een opnameregel is uniek te identificeren a.h.v. rf_decl_opn_idnr of de combinatie van rf_decl_opn_speccoderf_decl_opn_premiegroep en rf_decl_lc_idnr.

Niet alle velden kunnen aangepast worden, alleen de volgende velden zijn te wijzigen:

 • rf_decl_opn_geld
  Extra opname in geld, kan alleen ingevuld voor looncomponenten van het type "reservering_geld".
  Maximaal € 99.999,99!
 • rf_decl_opn_tijd
  Extra opname in minuten, kan alleen ingevuld voor looncomponenten van het type "reservering_uren"
  Maximaal 599999 minuten!


6.9 rf_declaratie_update

Met dit webservice request kunnen de algemene gegevens van een declaratie gewijzigd worden. Met dit webservice request kan een opmerking worden ingegeven, maar kan ook de declaratie gereed worden gemeld of worden geaccordeerd.

Parameters

Attribuut

Type

Verplicht

Omschrijving

rf_decl_idnr

xsd:int

V

Het declaratienummer

rf_decl_processtatus

xsd:string

O
 De nieuwe processtatus, indien deze gewijzigd moet worden.

bezig
gereed
akkoord

rf_decl_eindewerk

xsd:int

O
 Signaal welke aangeeft of de plaatsing beëindigd moet worden of niet. Kan op 1 gezet worden om aan te geven dat dit de laatste declaratie is.

0 = Einde werk niet actief
1 = Einde werk geactiveerd

rf_decl_tvt

xsd:string

O


 Instelling die aangeeft hoe er omgegaan moet worden met overwerkuren. Alleen van toepassing aangeroepen vanuit de flexwerker.

uitbetalen = Overwerk uitbetalen.
sparen = Overwerk moet gespaard worden als TVT.

toeslagdeel = Alleen het toeslagdeel van overwerk wordt gespaard.

rf_decl_tvt_onrxsd:stringO
 Instelling die aangeeft hoe er omgegaan moet worden met onregelmatige uren.

UITBETALEN = Onregelmatige uren uitbetalen.
SPAREN = Onregelmatige uren moeten gespaard worden als TVT.

TOESLAGDEEL = Alleen het toeslagdeel van onregelmatige uren wordt gespaard.

rf_decl_opnemen_resv

xsd:int

O
 Signaal om te verzoeken om alle reserveringen uit te laten betalen. Alleen van toepassing aangeroepen vanuit de flexwerker.

0 = Verzoek n.v.t.
1 = Verzoek actief

rf_decl_opmerking

xsd:string(490)

O

Met dit veld kan de flexwerker of inlener een opmerking ingeven.

Let op, al deze parameters (met uitzondering van declaratienummer) zijn optioneel. Als deze dus leeg gelaten worden, zullen deze niet wijzigen.

Let op, bij rf_decl_opmerking: als er geen opmerking wordt meegestuurd, of als de opmerking alleen spaties bevat, dan zal de opmerking niet gewijzigd worden! Omdat het verschil niet te detecteren is tussen het niet meesturen van dit veld en het meesturen van een lege tekst moet je dit forceren. Dit kan bijvoorbeeld door het versturen van een geëncodeerde spatie: "&#32;"

Fields

Zie hiervoor rf_declaraties

Alle velden behorende bij een declaratie kunnen worden teruggemeld. Na een update krijg je dus meteen de nieuwe status mee.


6.10 rf_declaratie_insert_extra

Met dit request kan een extra declaratie worden toegevoegd aan de declaraties die beschikbaar zijn voor de ingelogde flexwerker of relatie.

Parameters

Attribuut

Type

Verplicht

Omschrijving

rf_decl_jobnr

xsd:int

V

Het registratienummer van de plaatsing.

rf_decl_jaar

xsd:int

V

Het jaar van de declaratie.

rf_decl_periodenr

xsd:int

V

Het periodenummer van de declaratie.

Fields

Attribuut

Type

Omschrijving

rf_decl_idnr

xsd:int

Het declaratienummer.


6.11 Voorbeelden urenportaal

Hieronder volgt een voorbeeld van hoe de webservice aangeroepen kan worden om een lijst van declaraties op te vragen, een declaratie in te vullen en te accorderen. In dit voorbeeld zijn we ingelogd als een relatie en vullen we uren in en accorderen de declaratie.

1. Lijst van declaraties ophalen

Eerst vragen we een lijst op met declaraties, alle openstaande week-declaraties van 2011:

<rf_declaraties>
	<license>***</license>
	<session>***</session>
	<parameters>
		<rf_decl_status>0</rf_decl_status>
		<rf_decl_kostenplaats/>
		<rf_decl_jaar>2011</rf_decl_jaar>
		<rf_decl_periodesoort>week</rf_decl_periodesoort>
		<rf_declaratie_start_datum/>
		<rf_declaratie_eind_datum/>
	</parameters>
</rf_declaraties>

Resultaat:

<rf_declaraties_result xmlns="urn:EfWebservice">
  <session xsi:type="xsd:string">***</session>
  <fields xsi:type="rf_declaraties_fieldsArray">
   <item xsi:type="rf_declaraties_fields">
     <rf_decl_idnr xsi:type="xsd:int">64627935</rf_decl_idnr>
     <rf_decl_jaar xsi:type="xsd:int">2011</rf_decl_jaar>
     <rf_decl_periodesoort xsi:type="xsd:string">week</rf_decl_periodesoort>
     <rf_decl_periodenr xsi:type="xsd:int">28</rf_decl_periodenr>
     <rf_decl_startdatum xsi:type="xsd:string">11-07-2011</rf_decl_startdatum>
     <rf_decl_einddatum xsi:type="xsd:string">17-07-2011</rf_decl_einddatum>
     <rf_decl_status xsi:type="xsd:string">ontbreekt</rf_decl_status>
     <rf_decl_status_fw xsi:type="xsd:string">nieuw</rf_decl_status_fw>
     <rf_decl_status_rl xsi:type="xsd:string">nieuw</rf_decl_status_rl>
     <rf_decl_gereed_fw xsi:type="xsd:int">0</rf_decl_gereed_fw>
     <rf_decl_gereed_rl xsi:type="xsd:int">0</rf_decl_gereed_rl>
     <rf_decl_opmerking_fw xsi:type="xsd:string"/>
     <rf_decl_opmerking_rl xsi:type="xsd:string"/>
     <rf_decl_eindewerk_fw xsi:type="xsd:int">0</rf_decl_eindewerk_fw>
     <rf_decl_eindewerk_rl xsi:type="xsd:int">0</rf_decl_eindewerk_rl>
     <rf_decl_tvt xsi:type="xsd:string">uitbetalen</rf_decl_tvt>
		 <rf_decl_tvt_onr xsi:type="xsd:string">uitbetalen</rf_decl_tvt_onr>
     <rf_decl_default_lcnr xsi:type="xsd:int">12873</rf_decl_default_lcnr>
     <rf_decl_default_lc_percfw xsi:type="xsd:float">100.00</rf_decl_default_lc_percfw>
     <rf_decl_default_lc_percrl xsi:type="xsd:float">100.00</rf_decl_default_lc_percrl>
     <rf_decl_default_lc_wijzig_fw xsi:type="xsd:int">1</rf_decl_default_lc_wijzig_fw>
     <rf_decl_default_lc_wijzig_rl xsi:type="xsd:int">1</rf_decl_default_lc_wijzig_rl>
     <rf_decl_jobnr xsi:type="xsd:int">135001</rf_decl_jobnr>
     <rf_decl_job_functie xsi:type="xsd:string">Fitness instructeur</rf_decl_job_functie>
     <rf_decl_job_startdatum xsi:type="xsd:string">24-01-2008</rf_decl_job_startdatum>
     <rf_decl_job_einddatum xsi:type="xsd:string"/>
     <rf_decl_job_kostenplaats_nr xsi:type="xsd:int" xsi:nil="true"/>
     <rf_decl_job_speccode xsi:type="xsd:string">1</rf_decl_job_speccode>
     <rf_decl_job_premiegroep xsi:type="xsd:string">IA</rf_decl_job_premiegroep>
     <rf_decl_flexwerker_idnr xsi:type="xsd:int">969684</rf_decl_flexwerker_idnr>
     <rf_decl_flexwerker xsi:type="xsd:string">Mevrouw J. Houvast</rf_decl_flexwerker>
     <rf_decl_relatie_idnr xsi:type="xsd:int">291582</rf_decl_relatie_idnr>
     <rf_decl_relatie xsi:type="xsd:string">Heffers en Co</rf_decl_relatie>
   </item>
  </fields>
</rf_declaraties_result>

2. Beschikbare looncomponenten opvragen

Vervolgens vragen we voor deze declaratie alle looncomponenten op die beschikbaar zijn:

<rf_declaratie_looncomponent>
	<license>***</license>
	<session>***</session>
	<parameters>
		<rf_decl_idnr>64627935</rf_decl_idnr>
	</parameters>
	<fields/>
</rf_declaratie_looncomponent>

Resultaat:

<rf_declaratie_looncomponent_result xmlns="urn:EfWebservice">
  <session xsi:type="xsd:string">****</session>
  <fields xsi:type="rf_declaratie_looncomponent_fieldsArray">
   <item xsi:type="rf_declaratie_looncomponent_fields">
     <rf_decl_lc_idnr xsi:type="xsd:int">12873</rf_decl_lc_idnr>
     <rf_decl_lc_type xsi:type="xsd:string">uren</rf_decl_lc_type>
     <rf_decl_lc_soort xsi:type="xsd:string">normale uren</rf_decl_lc_soort>
     <rf_decl_lc_loonslip_tekst xsi:type="xsd:string">Loon normale uren</rf_decl_lc_loonslip_tekst>
     <rf_decl_lc_factuur_tekst xsi:type="xsd:string">Loon normale uren</rf_decl_lc_factuur_tekst>
     <rf_decl_lc_eenheid xsi:type="xsd:string">uur</rf_decl_lc_eenheid>
     <rf_decl_lc_percentage_fw xsi:type="xsd:float">100.00</rf_decl_lc_percentage_fw>
     <rf_decl_lc_percentage_rl xsi:type="xsd:float">100.00</rf_decl_lc_percentage_rl>
     <rf_decl_lc_uurloon xsi:type="xsd:float">10.00</rf_decl_lc_uurloon>
     <rf_decl_lc_tarief xsi:type="xsd:float">18.24</rf_decl_lc_tarief>
     <rf_decl_lc_toelichting_rl xsi:type="xsd:string">Standaard uren hier invullen</rf_decl_lc_toelichting_rl>
     <rf_decl_lc_toelichting_fw xsi:type="xsd:string">Normale uren FW</rf_decl_lc_toelichting_fw>
     <rf_decl_lc_wijzig_rl xsi:type="xsd:int">1</rf_decl_lc_wijzig_rl>
     <rf_decl_lc_wijzig_fw xsi:type="xsd:int">1</rf_decl_lc_wijzig_fw>
   </item>
   <item xsi:type="rf_declaratie_looncomponent_fields">
     <rf_decl_lc_idnr xsi:type="xsd:int">12876</rf_decl_lc_idnr>
     <rf_decl_lc_type xsi:type="xsd:string">uren</rf_decl_lc_type>
     <rf_decl_lc_soort xsi:type="xsd:string">overwerkuren</rf_decl_lc_soort>
     <rf_decl_lc_loonslip_tekst xsi:type="xsd:string">Loon overwerkuren</rf_decl_lc_loonslip_tekst>
     <rf_decl_lc_factuur_tekst xsi:type="xsd:string">Loon overwerkuren</rf_decl_lc_factuur_tekst>
     <rf_decl_lc_eenheid xsi:type="xsd:string">uur</rf_decl_lc_eenheid>
     <rf_decl_lc_percentage_fw xsi:type="xsd:float">130.00</rf_decl_lc_percentage_fw>
     <rf_decl_lc_percentage_rl xsi:type="xsd:float">130.00</rf_decl_lc_percentage_rl>
     <rf_decl_lc_uurloon xsi:type="xsd:float">10.00</rf_decl_lc_uurloon>
     <rf_decl_lc_tarief xsi:type="xsd:float">21.23</rf_decl_lc_tarief>
     <rf_decl_lc_toelichting_rl xsi:type="xsd:string">120% = van 18:00 tot 20:00 130% = van 20:00 tot 22:00 150% = van 22:00 tot 00:00</rf_decl_lc_toelichting_rl>
     <rf_decl_lc_toelichting_fw xsi:type="xsd:string">120% = van 18:00 tot 20:00 130% = van 20:00 tot 22:00 150% = van 22:00 tot 00:00</rf_decl_lc_toelichting_fw>
     <rf_decl_lc_wijzig_rl xsi:type="xsd:int">1</rf_decl_lc_wijzig_rl>
     <rf_decl_lc_wijzig_fw xsi:type="xsd:int">1</rf_decl_lc_wijzig_fw>
   </item>
  </fields>
</rf_declaratie_looncomponent_result>

We zien dat er voor deze declaratie 2 looncomponenten beschikbaar zijn die we mogen wijzigen.

3. Declaratie regels opvragen

Vervolgens vragen we voor deze declaratie alle regels op die al aanwezig zijn.

<rf_declaratie_regels>
	<license>***</license>
	<session>***</session>
	<parameters>
		<rf_decl_idnrs>
			<item>
				<rf_decl_idnr>64627935</rf_decl_idnr>
			</item>
		</rf_decl_idnrs>
	</parameters>
</rf_declaratie_regels>

Resultaat:

<rf_declaratie_regels_result xmlns="urn:EfWebservice">
  <session xsi:type="xsd:string">***</session>
  <fields xsi:type="rf_declaratie_regels_fieldsArray">
   <item xsi:type="rf_declaratie_regels_fields">
     <rf_decl_idnr xsi:type="xsd:int">64627935</rf_decl_idnr>
     <rf_decl_uren xsi:type="rf_decl_uurArray">
      <item xsi:type="rf_decl_uur">
        <rf_decl_uur_idnr xsi:type="xsd:int">16749685</rf_decl_uur_idnr>
        <rf_decl_uur_datum xsi:type="xsd:string">11-07-2011</rf_decl_uur_datum>
        <rf_decl_lc_idnr xsi:type="xsd:int">12873</rf_decl_lc_idnr>
        <rf_decl_lc_type xsi:type="xsd:string">uren</rf_decl_lc_type>
        <rf_decl_lc_soort xsi:type="xsd:string">normale uren</rf_decl_lc_soort>
        <rf_decl_lc_loonslip_tekst xsi:type="xsd:string">Loon normale uren</rf_decl_lc_loonslip_tekst>
        <rf_decl_lc_factuur_tekst xsi:type="xsd:string">Loon normale uren</rf_decl_lc_factuur_tekst>
        <rf_decl_lc_percentage_fw xsi:type="xsd:float">100.00</rf_decl_lc_percentage_fw>
        <rf_decl_lc_percentage_rl xsi:type="xsd:float">100.00</rf_decl_lc_percentage_rl>
        <rf_decl_uur_aantal_fw xsi:type="xsd:float">480</rf_decl_uur_aantal_fw>
        <rf_decl_uur_aantal_rl xsi:type="xsd:float">480</rf_decl_uur_aantal_rl>
        <rf_decl_uur_uurloon xsi:type="xsd:float">10.00</rf_decl_uur_uurloon>
        <rf_decl_uur_tarief xsi:type="xsd:float">18.24</rf_decl_uur_tarief>
        <rf_decl_uur_kostenplaats xsi:nil="true"/>
        <rf_decl_uur_loonspecificatie_idnr xsi:nil="true"/>
        <rf_decl_uur_factuur_idnr xsi:nil="true"/>
      </item>
     </rf_decl_uren>
     <rf_decl_vergoedingen xsi:type="rf_decl_geldArray"/>
     <rf_decl_opnamen xsi:type="rf_decl_opnArray"/>
   </item>
  </fields>
</rf_declaratie_regels_result>

Er zijn al uren ingevuld voor deze declaratie, 8 normale uren op maandag.

4. Declaratie regels wijzigen

We kunnen nu de declaratieregels van deze declaratie gaan aanpassen. De normale uren op maandag gaan we wijzigen naar 6 uur, en we gaan 2 uur overwerk toevoegen.

Let op dat we niet hoeven aan te geven wat we wijzigen, toevoegen of verwijderen. We hoeven alleen maar aan te geven wat de nieuwe waardes moeten zijn.

Let op, als we dus normale uren zouden willen wissen, moeten we het aantal op 0 zetten!

<rf_declaratie_regels_update>
	<license>***</license>
	<session>***</session>
	<parameters>
		<rf_decl_idnr>64627935</rf_decl_idnr>
		<rf_decl_uren>
			<item>
				<rf_decl_uur_datum>11-07-2011</rf_decl_uur_datum>
				<rf_decl_lc_idnr>12873</rf_decl_lc_idnr>
				<rf_decl_lc_percentage_fw>100.00</rf_decl_lc_percentage_fw>
				<rf_decl_lc_percentage_rl>100.00</rf_decl_lc_percentage_rl>
				<rf_decl_uur_aantal_rl>360</rf_decl_uur_aantal_rl>
			</item>
			<item>
				<rf_decl_uur_datum>11-07-2011</rf_decl_uur_datum>
				<rf_decl_lc_idnr>12876</rf_decl_lc_idnr>
				<rf_decl_lc_percentage_fw>130.00</rf_decl_lc_percentage_fw>
				<rf_decl_lc_percentage_rl>130.00</rf_decl_lc_percentage_rl>
				<rf_decl_uur_aantal_rl>120</rf_decl_uur_aantal_rl>
			</item>
		</rf_decl_uren>
		<rf_decl_vergoedingen/>
		<rf_decl_opnamen/>
	</parameters>
</rf_declaratie_regels_update>

Resultaat:

<rf_declaratie_regels_update_result xmlns="urn:EfWebservice">
  <session xsi:type="xsd:string">***</session>
  <fields xsi:type="rf_declaratie_regels_update_fields">
   <rf_decl_result xsi:type="xsd:string">succes</rf_decl_result>
  </fields>
</rf_declaratie_regels_update_result>

Als resultaat wordt altijd succes gemeld als het aanpassen gelukt is.

Als het wijzigen van de declaratie regels niet lukt zal een exception teruggemeld worden. De exception bevat vervolgens de benodigde informatie om de oorzaak van de fout te kunnen achterhalen.

5. Declaratie accorderen

Als we klaar zijn met het invullen van de uren en we de declaratie willen accorderen / verzenden moeten we de processtatus wijzigen naar akkoord.

Na het wijzigen krijgen we alle nieuwe waarden voor de declaratie terug. We kunnen vervolgens meteen zien wat de nieuwe status van de declaratie is. Het kan zijn dat de declaratie hierna nog ingevuld moet worden door de flexwerker, of dat de declaratie meteen verwerkt gaat worden

<urn:rf_declaratie_update>
  <license>***</license>
  <session>***</session>
  <urn:parameters>
   <urn:rf_decl_idnr>64627935</urn:rf_decl_idnr>
   <urn:rf_decl_processtatus>akkoord</urn:rf_decl_processtatus>
  </urn:parameters>
  <urn:fields/>
</urn:rf_declaratie_update>

Resultaat:

<rf_declaratie_update_result xmlns="urn:EfWebservice">
  <session xsi:type="xsd:string">***</session>
  <fields xsi:type="rf_declaratie_update_fields">
   <rf_decl_idnr xsi:type="xsd:int">64627935</rf_decl_idnr>
   <rf_decl_jaar xsi:type="xsd:int">2011</rf_decl_jaar>
   <rf_decl_periodesoort xsi:type="xsd:string">week</rf_decl_periodesoort>
   <rf_decl_periodenr xsi:type="xsd:int">28</rf_decl_periodenr>
   <rf_decl_startdatum xsi:type="xsd:string">11-07-2011</rf_decl_startdatum>
   <rf_decl_einddatum xsi:type="xsd:string">17-07-2011</rf_decl_einddatum>
   <rf_decl_status xsi:type="xsd:string">onvolledig</rf_decl_status>
   <rf_decl_status_fw xsi:type="xsd:string">nieuw</rf_decl_status_fw>
   <rf_decl_status_rl xsi:type="xsd:string">akkoord</rf_decl_status_rl>
   <rf_decl_gereed_fw xsi:type="xsd:int">0</rf_decl_gereed_fw>
   <rf_decl_gereed_rl xsi:type="xsd:int">1</rf_decl_gereed_rl>
   <rf_decl_opmerking_fw xsi:type="xsd:string"/>
   <rf_decl_opmerking_rl xsi:type="xsd:string"/>
   <rf_decl_eindewerk_fw xsi:type="xsd:int">0</rf_decl_eindewerk_fw>
   <rf_decl_eindewerk_rl xsi:type="xsd:int">0</rf_decl_eindewerk_rl>
   <rf_decl_tvt xsi:type="xsd:string">uitbetalen</rf_decl_tvt>
	 <rf_decl_tvt_onr xsi:type="xsd:string">uitbetalen</rf_decl_tvt_onr>
   <rf_decl_default_lcnr xsi:type="xsd:int">12873</rf_decl_default_lcnr>
   <rf_decl_default_lc_percfw xsi:type="xsd:float">100.00</rf_decl_default_lc_percfw>
   <rf_decl_default_lc_percrl xsi:type="xsd:float">100.00</rf_decl_default_lc_percrl>
   <rf_decl_default_lc_wijzig_fw xsi:type="xsd:int">1</rf_decl_default_lc_wijzig_fw>
   <rf_decl_default_lc_wijzig_rl xsi:type="xsd:int">1</rf_decl_default_lc_wijzig_rl>
   <rf_decl_jobnr xsi:type="xsd:int">135001</rf_decl_jobnr>
   <rf_decl_job_functie xsi:type="xsd:string">Fitness instructeur</rf_decl_job_functie>
   <rf_decl_job_startdatum xsi:type="xsd:string">24-01-2008</rf_decl_job_startdatum>
   <rf_decl_job_einddatum xsi:type="xsd:string"/>
   <rf_decl_job_kostenplaats_nr xsi:type="xsd:int" xsi:nil="true"/>
   <rf_decl_job_speccode xsi:type="xsd:string">1</rf_decl_job_speccode>
   <rf_decl_job_premiegroep xsi:type="xsd:string">IA</rf_decl_job_premiegroep>
   <rf_decl_flexwerker_idnr xsi:type="xsd:int">969684</rf_decl_flexwerker_idnr>
   <rf_decl_flexwerker xsi:type="xsd:string">Mevrouw J. Houvast</rf_decl_flexwerker>
   <rf_decl_relatie_idnr xsi:type="xsd:int">291582</rf_decl_relatie_idnr>
   <rf_decl_relatie xsi:type="xsd:string">Heffers en Co</rf_decl_relatie>
  </fields>
</rf_declaratie_update_result>

We zien in dit voorbeeld dat de flexwerker de declaratie nog in moet vullen. De nieuwe status van de declaratie is onvolledig, processtatus van de flexwerker staat nog op nieuw en de gereedmelding van de flexwerker heeft de waarde 0.

De processtatus van de relatie is gewijzigd naar akkoord en de gereedmelding heeft nu de waarde 1.


 • No labels